Back to search

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Bærekraftig verdiskaping i verdensarvområder og andre beiteområder med store verdier og uutnytta potensiale knytta til utmarksressursen.

Alternative title: Sustainable value creation in world heritage areas and other rangeland areas with outstanding values and unexplored business potential

Awarded: NOK 0.75 mill.

The outdoor resources hold important values ??and high status, but yet it is challenging to find economically and environmentally sustainable models for use. The main objective of this network project was to try to see the value of the outdoor resources in a new way, and whether it is possible through new collaboration constellations and new business models to ensure an environmentally, economically and socially sustainable increased value creation in local communities with access to large values ??in the outskirts. The world heritage site in Geiranger and the Nærøyfjord has been used as a study area, but we have also received input from other areas, such as the Røros area. We have conducted four work meetings with external and internal initiators - from academia, from the administration, from the tourist industry, from the agricultural industry - who have highlighted various topics and challenges, and we have conducted some simple interviews of farmers and other resource persons and stakeholders in the area and we have participated in dialogue meetings . The material the network has collected through this project and reflections on further work and future research needs are collected and published in a separate report. We see increasing tourist flows to places where nature and landscape are the main attraction; for example, world heritage sites. Conflicts of interest arise and are reinforced by an imbalance in power relations. Advantages and disadvantages are unevenly distributed. Agriculture is becoming more and more marginalized, while the qualities created by "old-fashioned agriculture" are considered most valuable. Loss of biodiversity and reduction in natural ecosystems occur at a higher rate than before. The resident population of such places constitutes an increasingly smaller proportion. In order to get a change in this and secure the outback resources and ecosystem services from the cultural landscape, we believe there is a need for more research on the value and valuation methods of ecosystems and various cultural landscape elements. We believe there is a particular need for research on social, legal and economic bottlenecks for recruitment to the agricultural industry, on more sustainable operating models and on new business models where one goes to a greater extent across industries and administration to ensure a holistic and sustainable value chain based on the Resources and values from nature in the area. We also recommend to Select an area that can be explored and tested as a pilot for new instruments and new business models so that one can gain experience how this can function under Norwegian conditions. Last, but not least, we have seen that it is really urgent to find new instruments, operating and management models so that no overgrowth and reduction of particularly valuable cultural landscapes and valuable outdoor resources will be lost.

Deltakerne har fått økt kunnskap om utfordringer sett fra ulike aktører sin side. Deltakerne vil ha mulighet til å posisjonere seg med relevante søknader i framtidige utlysninger. Deltakerne har utvida sitt nettverk til forvaltning og næring og kan bidra med råd overfor særlig landbruksnæringa. Prosjektet har synliggjort behov for mer forskning på aktuelle områder, noe som kan få betydning for langsiktige endringer på samfunnsnivå.

Mens man i Europa ser at et av de viktigste trusselbildene for utmarksressurser er nedbygging og alt for intensiv bruk, er det snarere det motsatte, fravær av bruk, som er den største utfordringen her til lands. Dette er også en utfordring i noen av de mest besøkte områdene her til lands, verdensarv-områdene.Til tross for at utmarksressursene innehar viktige verdier og høy status, ser man likevel at det er utfordrende å finne økonomiske og miljømessige bærekraftige bruksmodeller for utmarksressursene. I dette prosjektet ønsker vi å bygge et nasjonalt og tverrfaglig nettverk som setter fokus på miljømessig bærekraftig bruk av utmarksressurser gjennom en økosystemtjenestetilnærming. Målet er å kople ulike næringer, fra primærnæring til tertiærnæring, der man ser etter nye muligheter for felles synergier mellom involverte parter. Verdensarvområder med tilhørende verdier tiltrekker seg mengder med besøkende, og utgjør dermed et viktig potensielt direkte marked for lokale bedrifter. Kan lokale produsenter i større grad bruke dette direktemarkedet for å sikre et driftsgrunnlag som også ivaretar utmarksressursene? Hvilke forventninger har turister og andre tilreisende når de kommer, i hvilken grad verdsetter de kulturlandskapet med kulturminner og ulike økosystemtjenester og hvordan kan lokale produsenter eventuelt omsette disse verdiene gjennom produktutvikling og merkevarebygging? Hvordan kan man løse interessekonflikter og finne felles løsninger som gagner de involverte partene? Kan man øke lokal og regional verdiskaping basert på bærekraftig matproduksjon, kunnskapsbasert turisme andre økosystemtjenester og i verdensarvområderog tilsvarende områder med store verdier? Nettverket vil samle aktører i Nærøyfjorden og Geirangerfjorden og diskutere nyskapende, bærekraftig og mer lønnsom verdiskaping for biobaserte ressurser i verdensarvområder. Nettverket vil se på om verdiene til utmarksressursene kan forvaltes og utnyttes gjennom nye og bærekraftige forretningsmodeller.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling