Back to search

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt - Prosesser og løsninger for klimaomstilling i kommuner

Awarded: NOK 0.30 mill.

Innovasjonsprosjektet skal være en katalysator for forskningsbasert innovasjon rettet mot omstilling og et grønt skifte i Vestregionen. Vestregionen ønsker å være foregangregionen når det gjelder å videreutvikle kommunenes rolle som samfunnsaktør på en måte som utnytter kommunesektoren betydelig erfaring med å håndtere brede samfunnsutfordringer. Innovasjonsprosjektet har som mål å bidra til å utvikle prosesser og realisere løsninger for lokal klimaomstilling i et samspill mellom forvaltning, forskning og samfunnsaktører. Vestregionen har initierte en rekke FOUI-prosjekter både innen kultur, helse (Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Vikens tjensteområde), grønn mobilitet (Transport 2.0- nettverket) og kompetanseutvikling (heruder det erfaringsbasert masterprogrammet Ledelse, innovajson og demokrati) for å etablere en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Samarbeidsalliansen har også bidratt i arbeidet med rapporten «Kortreist Kvalitet» (Wang m. fl. 2016), og legger til grunn at et regionalt nettverk basert på resultatene i denne rapporten er et godt virkemiddel for å forsterke og forsere de utviklingsproesser som skjer i regionen. Vestregionen legger også stor vekt på at et slik nettverk kan bidra til betydelig synergieffekter (vinn-vinn løsninger). Vestregionens arbeid med FOUI-prosjekter er forankret i alliansens strategiske plattform (se eget vedlegg) som bygger på at alliansen skal ha en rolle som katalysator for å stimulere til transfaglige og innovative prosesser rettet mot en mer bærekraftig utvikling.

Funding scheme:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren