Back to search

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon Finnmark

Alternative title: Horisont Finnmark

Awarded: NOK 0.19 mill.

EU network Horisont Finnmark is well-established in Finnmark and has become a visible actor in the R&D environment. Access to information about EU's Horizon programs and the entire FR support system has been simplified. The EU network carried out several rounds of mobilization, some of them together with other international funding programs. From the very beginning of the project, HF has had close contact with the EU networks in Troms and Nordland. FFK/TFFK v/transport department participated in a consortium that applied for H2020 funds for a project on hydrogen-powered speedboats together with SINTEF and other international partners. Although the application was rejected, the actors gained valuable experience. FFK was invited to participate in several H2020 projects/consortia, but either due to the poor quality of the project or for capacity reasons, FFK had to refuse these invitations. There were also other actors in Finnmark who participated in consortia/application processes, but unfortunately, they did not reach the goal. Unfortunately, the structure of the business community in Finnmark and particularly low R&D activity make it difficult to find and mobilize actors with potential for Horizon programs. This did not come unexpectedly. Learning from 2018-2019 also showed that it was important to sharpen the work of the network and prioritize the larger players in Finnmark (eg in aquaculture) as well as clusters. And that one should look for projects where Finnmark actors can participate as a partner instead of starting their own consortia. In 2020-2021, the plans were affected by both the merger of counties and the pandemic. The project's operations had to be adapted and implemented in accordance with the situation and available resources/capacities, and it was challenging to achieve results in relation to expectations. The most important thing was to coordinate mobilization work to make it more efficient. HF has established a closer collaboration with the EU network Troms - Arctic Infrastructure v / UiT, unfortunately, the joint plans were not realized due to pandemics. HF has also mapped stakeholders and arenas for mobilization throughout the merged county and initiated a closer collaboration with colleagues at TFFK in Troms who have been responsible for mobilization work for H2020 / HE. In addition, HF has realized its plans and has informed relevant players about the EU's Green Deal and its calls, informed stakeholders about digital courses and events, prepared players for Horizon Europe, and arranged a regional launch of HE for stakeholders in Troms and Finnmark. The regional launch was a very important and successful event. The webinar for the municipalities about HE with the workshop in April 2021, where HF was a partner, was also very successful, and combining these mobilization measures has proven to be a very effective mobilization tool. The main result is a granted by FR application for the EU network v / TFFK for the next three years where HF has contributed with its gained experience and expertise.

Fylkessammenslåingen og pandemien påvirket prosjektets gjennomføring og resultater. Først og fremst har fylkeskommunen og fylkets aktører har økt sin kompetanse i EUs H2020 og HE. Fylkeskommunen er blitt en viktig aktør i mobiliseringsarbeid også for de overnevnte programmene både mot fylkets næringsliv og offentlig sektor. Det ble etablert et tett samarbeid mellom fylkeskommunen og Forskningsrådet samt UiT. Under HF har vi kartlagt interessenter og definert de mest relevante målgruppene og samarbeidspartnerne samt de innsatsområdene/søylene som er mest aktuelle for vårt store fylke. Vi har funnet de riktige arenaene og arbeidsformene som gjør at vårt mobiliserings- og veiledningsarbeid er blitt mer effektivt. Innarbeidet erfaringene/kompetansen har dannet grunnlag til søknaden for EU-nettverket for neste tre årene, som er bevilget av FR. Forhåpentligvis fører dette til flere konkrete Horisont Europa-prosjekter med ledelse/deltakelse av fylkets aktører.

Troms og Finnmark fylkeskommune fortsetter drift av det opprettete i 2017 EU-nettverket Horisont Finnmark fram til 30. juni 2021. Nettverket skal øke deltakelsen til aktører fra Troms og Finnmark i Horisont Europa-prosjekter. Det har skjedd mye siden oppstarten av prosjektet Horisont Finnmark. Prosjektets hovedmål var å øke deltakelsen til aktører fra Finnmark i H2020-prosjekter i 2017-2020. I sent høst 2019 fikk prosjektet en ny prosjektleder. I januar 2020 har fylkene Troms og Finnmark blitt sammenslått, og dette påvirket sterkt prosjektets gang. I mars 2020 kom pandemien COVID-19, og derfor ble flere prosjektaktiviteter - mobiliseringstiltak og reiser, ikke gjennomført. Programperiode av Horisont 2020 er over nå. Fra 2021 starter et nytt EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa med programperiode 2021-2027. Styringsgruppen består av aktører fra de sektorene der potensielle søkere kommer fra: næringsliv (IN), akademia (FR, UiT) og offentlig sektor (TFFK). I forrige periode satset EU-nettverket Horisont Finnmark på tre områder: sjømat, energiproduksjon/råmaterialer og IKTløsninger fordi her ligger det største antallet potensielle søkere i Finnmark. I Horisont Europa er det flere relevante til valgte bransjer satsingsområder i søyle II: Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet (4), Klima, energi og mobilitet (5), Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø (6). Det nye nettverket skal fortsette å jobbe i samme temaene, men i hele det nye fylket Troms og Finnmark samt involvere mer kommuner. Helse (1), Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn (2) og Samfunnsikkerhet (3) kan også være aktuelle for en del aktører i vårt nye store fylke. Mobiliseringen til HE begynner med regional lansering av Horisont Europa-programmet med påfølgende webinarer/fysiske møter (hvis det blir mulig) knyttet til relevante HE-utlysninger. Potensielle søkere får informasjon om HE, mulighetene til programmet og nettverkets støttefunksjon. Mobiliseringspraksis forbedres gjennomtettere samarbeidet med andre EU-nettverk, mentorer, Innovasjonsnettverk Troms&Finnmark. HF kobles opp mot eksisterende virkemidler (f.eks. Arktis 2030) og programmer (Interreg, Kolarctic). Kompetanse overføres: Kompetansebehovet til deltakerne kartlegges og behovet dekkes, f.eks. med kurs- og informasjonstilbud. Ved hjelp av Nord-Norges EU-kontor, INs EU-Team, FRs Brusselkontor og UiTs AFU følger HF opp utviklingene rundt HE og informerer deltakerne. Samarbeidet mellom deltagerne fremmes: Dette samarbeidet oppnås gjennom en åpen og konstruktiv dialog mellom deltakerne. I tillegg promoterer HF deling av god praksis og overføring av kunnskap fra suksessfulle søkere fra andre nettverker. Suksessfulle allianser dannes: Ved å fremme dialogen mellom deltakerne og megle kontakt med søkere utenfor nettverket tilrettelegger HF for danning av allianser. Informasjonsflyt fra Brussel gir HF videre mulighet til tilretteleggingen.

Funding scheme:

EUNETTVERK-EU-nettverk

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project