Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinner i toppstillinger og faglig ledelse ved Nord universitet

Alternative title: Women in senior positions and research management at Nord University

Awarded: NOK 3.9 mill.

In order to lay a good foundation in the work to get more women in top positions and academic management at Nord University, a qualitative study has been conducted among academic staff. The purpose of the study was to map the experiences of female employees regarding the career system, research conditions, professional cultures, management and institutional changes. Focus group interviews were conducted at all the campuses where a total of 58 informants participated. The main findings from the research have been presented in a joint meeting with all faculty management. Subsequently, each faculty was challenged to point to its own challenges in achieving gender balance. In addition, separate meetings were held between the project group and the management at each faculty to provide constructive advice and assist in the design of the action plan and targeted measures. The meetings have resulted in five different action plans and "packages of measures" that are adapted to the local challenges. The process leading up to the action plans was also followed up through several digital "gender balance seminars", in which the faculty managements have exchanged experiences and compared results with each other. The faculty-led action plans will form the basis for the preparation of a joint action plan for gender equality, diversity and integration at Nord University. The Central Administration is in the process of developing a leadership development programme with a clear focus on gender. The purpose of the measure is to provide Nord University's leaders with knowledge about how gender affects decision-making processes. In addition, efforts are being made to establish a project management course that encourages more women to enter research management. In order to ensure the continuation of the faculty-led gender balance measures, it has been decided by the Gender Equality, Diversity and Integration Committee at Nord University that the faculties must provide annual reports to the Committee regarding this work. In order to support the gender balance work at one of the faculties with the greatest gender imbalance in the top academic positions, a project has been initiated in connection with BalanseHub; "Reaching the top in marine research- women in biosciences". The project group consists of the same project manager, academic manager and project coordinator as in the gender balance project, but the faculty is also represented by the dean, the faculty director and a head of section. The project group has held regular meetings since its inception to discuss the implementation of specific structural and cultural measures. A number of initiatives have been arranged including a physical "gender balance seminar" aimed at the academic community that featured film screenings, invited speakers and panel debates.

Deltakelse i et større nettverk har gitt Nord universitet muligheter for verdifull læring og erfaringsutveksling, og har styrket den lokale innsatsen rundt karrierefremmende tiltak for bedre kjønnsbalanse ved Nord. Prosjektet har bidratt til utvikling av styringsverktøy (handlingsplaner) som er egnet til å sette søkelys på tiltak som kan bidra til å øke kvinneandelen i, særlig faglige, toppstillinger ved fakultetene, og dermed bidra til å nå Nord og balanseprogrammets målsettinger om økt kjønnsbalanse i akademia. Gjennom målrettede aktiviteter har prosjektet bidratt til å øke bevisstheten om hvordan ubevisst kjønnspartiskhet virker inn i rekrutteringsprosessene. I fase to av prosjektet (BalanseHub) ble det særlig fokusert på STEM-fagene som ved Nord i all hovedsak er lagt til Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA). Prosjektet har gitt muligheten til å profilere kvinners forskningsinnsats særskilt ved at man har gjennomført nye tiltak rettet mot dette.

Nord universitet ble etablert i 2016. Etter en krevende fusjonsprosess er fagmiljøet blitt større og mer sammensatt, samtidig med at andelen førstekompetente og professorer er for lav. Kompetanseutfordringen ved institusjonen har et klart kjønnet aspekt med en overrepresentasjon av kvinner i undervisningsstillinger og en lav kvinneandel i faglige toppstillinger. I 2017 var andelen kvinner i professorposisjoner 27,3%, men det er stor variasjon mellom fakultetene. Gjennom balanseprosjektet skal det innhentes relevant kunnskap og utvikles målrettede tiltak for å møte noen særlige kompetanse- og likestillingsutfordringer som universitetet i dag står overfor. Fakulteter og fagmiljøer med særlige likestillingsutfordringer vil bli prioritert i forskningen, og det er et mål at prosjektet skal bidra til en personalpolitisk nytenkning og bygge en god struktur for det fremtidige likestillingsarbeidet. Prosjektet består av følgende deler: 1. FORSKNING: En forskningskomponent som skal fremskaffe kunnskap til bruk i utvikling av nye tiltak, samt et følgeforskningsprosjekt som skal gi innspill gjennom hele perioden. 2. TILTAK: Utvikle balansetiltak som er strategisk tilpasset institusjonens kompetanseplan, de ansatte ulike karriereløp og utfordringene ved de ulike fakultetene. Tiltakene skal forankres i institusjonens ledelse og rettes spesifikt mot kvalifisering av kvinner for de faglige toppstillingene. 3. LEDELSE: Utvikling av innholdselementer i institusjonens lederutviklingsprogram som har særlig fokus på å motvirke uheldig kjønnsbias i rekrutteringsprosesser. 4. Utvikle lederkurs for å rekruttere kvinnelige ledere til forskning og forskningsledelse. BalanseHub I denne fasen av balansearbeidet ved Nord er vi opptatt av å sikre gjennomføring av fakultetsvise handlingsplaner og karrierefremmende tiltak. Det er et særskilt behov å styrke innsatsen rundt fagmiljø med størst skjevhet i kjønnsfordelingen. Dette prosjektet vil særlig fokusere på Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) gjennom styrking av fakultets tiltak for å rekruttere flere kvinner til faglige toppstillinger. Målet er å støtte fakultetets tiltak rettet mot rekrutterings- og opprykkprosessene og bidra til fakultetets kulturendrende arbeid. Deltakelse i BalanseHub er nødvendig for å innhente ressurser fra, og også bidra til, den mangfold- og likestillingsorienterte HRM/organisasjonsforskningen (strategier, verktøy) ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources