Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Produksjon av fôrprotein fra norsk skogbiomasse

Awarded: NOK 0.40 mill.

Norske Skog Skogn AS har identifisert produksjon av enkeltcelleprotein til fiske- og dyrefôr som et strategisk interessant område, der man kan bygge på eksisterende infrastruktur, skape synergier med annen produksjon, og dra nytte av en gunstig geografisk plassering i forhold til de sterke markedsmulighetene i norsk oppdretts- og fôrnæring. Norske Skog Golbey har allerede startet en satsing rettet mot produksjon av enkeltcelleprotein. Norske Skog Golbey deltar nå i det nystartede EU-prosjektet SYLFEED, bl.a sammen med teknologileverandøren ARBIOM og den norske fôrprodusenten Skretting. I SYLFEED-prosjektet er målet å etablere et demonstrasjonsanlegg ved Norske Skog Golbey basert på ARBIOMs teknologi for forbehandling av ved. Planlagt kapasitet er konvertering av 10 t lignocellulose/dag til enkeltcellprotein. Norske Skog Skogn ønsker å utrede egnetheten av teknologiløsninger lignende til eller lik ARBIOM sin teknologi for norsk skogbiomasse og norske forhold, med tanke på å etablere et større innovasjonsprosjekt rettet mot produksjon av enkeltcelleprotein ved Norske Skog Skogn. ARBIOM benytter en organosolvbasert forbehandlingsteknologi hvor en kombinasjon av fosforsyre og organisk løsemiddel brukes til å fraksjonere råstoffet til sukker og lignin (COSLIF: «Cellulose solvent- and organic solvent-based lignocellulose fractionation). Sukkerfraksjonen (cellulose og hemicelluloser) brytes ned til monosukker som så kan omsettes videre til fôrprotein ved fermentering. For Norske Skog Skogn er det en klar risiko i forhold til valg av teknologi for forbehandling, og det er viktig å gjennomføre egne uavhengige undersøkelser av egnetheten til COSLIF-prosessen og lignende organosolvprosesser. Støtten fra Forskningsrådet til dette forprosjektet vil gi den nødvendige risikovalastningen til å få gjennomført dette arbeidet. Resultatene fra de eksperimentelle forsøkene vil også gi helt nødvendige grunnlagsdata for å gjøre en tekno/økonomisk analyse.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram