Back to search

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Presisjonsgjødsling til epletre

Alternative title: Precision fertilization to apple tree

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Manager:

Project Number:

281968

Project Period:

2018 - 2022

Location:

The aim of this project is to increase the total production of Norwegian produced apples of high quality and produced in an environmental friendly way. The total fruit consumption in Norway is increasing. However, the Norwegian apple production has declined the last ten years and during the fruit ripening period from September- November as well. The R&D partners Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO Ullensvang), Norwegian University of Life Science (NMBU) in cooperation with the national fruit advising services will study and develop the fertilization recommendations of the Norwegian apple tree orchards. The main task is to study the relationship between main plant physiological principles in the tree, relate it to the soil, tree growth, yield, fruit quality, and fruit storage. The international literature about fertilization of apple trees is studied and a review publication will be compiled in 2020. From apple orchards having different soil types located in Eastern and Western Norway (4 in Hardanger, 4 in Sogn and 4 in ) Lier, soil was sampled for studying mineralization of different elements and the contents of organic materials in the soil. Mineralization studies are conducted where releasing of nitrate and ammonium take part under different temperature regimes and results ready for publication. The seasons 2018, 2019 and 2020 in total 78 soil samples each year were collected from orchards in the same locations having different apple cultivars. These samples were split in two part and analyzed based on two different lab methods (standard Norwegian method and one method used by Dutch fruit adviser). These methods will be compared. From the same orchards leaf samples were collected during these three growing seasons and these data will be related to distribution of different elements in the leaves, the yield and fruit quality from these trees. One field trial was established in 2018 growing the apple cultivar Summerred in substrates in ditches completed isolated from the soil where all elements are provided through fertigation regimes to individual trees. These trees are performing well and the first crop of high quality fruits was havested the fall 2020. Based on the results obtained from the different trials, the computer software program Skifteplan will be upgraded. This is the current tool calculating fertilization advice based on soil analysis. Results is regular reported to the project partners and will published in 2021.

-

Føremålet med dette prosjektet er å stimulera til auka produksjon av norske eple med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv og miljøvennleg måte. Forbruket av frukt er aukande, men det meste er importvare. Den norske epleproduksjon har minka i siste 10 årsperioden. Også i den norske salsesongen for eple, september til november, har andelen importerte eple auka. NIBIO Ullensvang, Norges Miljø- og Biovitenskaplege Universitet (NMBU) og Universitetet i Beograd i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving og norske fruktdyrkarar vil vidareutvikla og forbetra gjødselstrategiane i norsk fruktdyrking. Hovudvekta skal leggjast på samanhengen mellom sentrale plantefysiologiske utviklingsstadium i plantene og presisjonsgjødsling, relaterert til jord, vekseplass, vekst og avlingsnivå for å få årvisse og jamne avlingar, god fruktkvalitet og lagringsevne. Frå den internasjonale litteraturen skal kunnskapen oppdaterast om dei nyaste tilrådingane for tilføring av makro- og mikronæringsemne til jord, gjennom dropevatningsystemet og til blad. Det skal undersøkjast mineralisering av og tilgjenge av ulike næringsemne i ulike jordtypar og frigjeving av nitrogen. Jord,- blad og fruktprøvar skal samlast inn frå ulike eplehagar på Aust- og Vestlandet med variasjon i jordart, innhald og type organisk materiale. Desse analysetala skal samstillast i relasjon til avling og kvalitet hjå frukta. Det skal gjennomførast feltforsøk med presisjonsgjødsling ved hjelp av gjødselvatning tilført i dropevatningssystemet til epletre planta i små grøfter med avgrensa volum av sand for å studera opptak av ulike næringsemne under kontrollerte vilkår. Denne tilnærminga til gjødsling i intensivt drivne frukthagar vil leggja eit solid fundament for å forbetra det digitale gjødslingsverktøyet Skifteplan. Dette programmet er eit verktøy som gjev konkrete gjødsel-tilrådingar basert på jordprøvar i kvar enkelt frukthage. Det skal tilsetjast ein forskar i prosjektet med kontor ved Nibio Ullensvang.

Funding scheme:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri