Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digitale løsninger for oppfølging av pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Awarded: NOK 0.30 mill.

-

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten yter mange tjenester til brukere/pasienter. Pasienter flyttes mellom sykehjem, korttidsplasser og hjemmetjenesten samtidig som de får behandling av fastlege, fysioterapeut og sykehus. Dette gjør det utfordrende å samhandle om behandling og ulike oppfølgingstiltak. Manglende koordinering av tjenestene gir utfordringer knyttet til kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet og rammer både kommunens tjenesteytere og brukerne selv. Teknologi kan gi sanntids oppgavestøtte i kommunehelsetjenesten og også muliggjøre samhandling med helseaktører for bedre oppfølging av den enkelte bruker. Eksisterende IT-løsninger støtter per i dag ikke kommunenes behov for prosesstøtte og sanntidsinformasjon til bruk i arbeid rundt pasientsikkerhet og støtte for samhandling knyttet til dette. Gjennom forprosjektet ønsker vi å få et mer detaljert bilde av hovedutfordringer internt i kommunene og i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten og andre aktører i arbeidet med pasientsikkerhet. Dette er nødvendig for at hovedprosjekt skal kunne etableres ut fra et tydeligere kunnskapsgrunnlag om dagens behov, suksesskriterier og tilgjengelige løsninger for digital beslutningsstøtte og praktiske erfaringer med disse.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Activity:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester