Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Produksjonsprosess for lønnsomt og effektivt agn

Alternative title: Production process for cost effective and efficient fish bait

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Number:

282062

Project Period:

2018 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Location:

Ecobait develops extruded baits for pot and line fishing targeting high-volume crustacean harvesting and various cod fish. The need for such bait has increased during the project period, because the prices of natural bait (herring, squid and sauri) have increased sharply. Furthermore, baits used in North-Atlantic fisheries are to a large degree imported, and more sustainable alternatives based on residual raw material from the local fishing industry are urgently needed. The aims of this project are to obtain baits that attracts fish and snow crab efficiently and species-selectively. An important feature is controlled leakage of attractants. More than 25% of aqueous attractants and other bioactive components are mixed into the extruder. Liquid, thermolabile attractants are added after cooling and hardening. Numerous methods have been used in the project: Leakage of amino acids is measured as water-soluble amino groups. The "attractometer" is a new tool for studying responses to of live fish to smell and taste of various raw materials, by filming and behavior analysis. Attractive bait is pre-tested from a small fishing boat using line and pots, and the behavior is filmed. The studies have revealed species differences in hooking behavior between different cod fishes. This filming has shown that the shape of the bait and the interaction between the bait and the hook are important for successful fishing. Promising test formulations have been further tested on commercial vessels under active fishing conditions. The activity is co-ordinated in 5 work packages: H1 Production line for bait after extrusion The project helps to define key factors for industrial production of species-specific baits. Good catch results have been achieved both with long line and pots for fish and snow crab. Ingredients are mixed, boiled, and shaped in the extruder. This contributes to stabilization, color, taste, and technical quality. Baits for pots must fit inside bait boxes and bags. Dryers must be flexible and handle a wide range of drying regimes. Stabilization with N2 or CO2, and environmentally friendly and automated packaging are incorporated in the production line. Length and shape of the baits are important for making species-specific baits. Autoline requires uniform, long bait. H2 Development of line bait for tusk, haddock and ling Relevant features of gadiformes are: Tusk (Brosme brosme) is easy to catch. Bait and hook are often swallowed whole after the fish has examined the bait. Haddock (Melanogrammus aeglefinus) prefers small baits. It usually tries out the bait by tearing off small pieces, so the bait must be able to withstand repeated attacks. Cod (Gadus morhua) approaches the bait by snacking without swallowing. Bait and hook can be spit out. Cod baits must be able to withstand repeated tastings and attacks. Lange (Molva molva) uses both sight and smell to detect prey. They examine the bait carefully and may remove the bait from the hook. An experiment in 2021 led to a breakthrough for extruded line baits. Experience from the project made it possible to produce bait that fished as efficiently as natural bait, both from a small boat and an autoline vessel. H3 Development of bait for cod, tusk, haddock, ling (and Norway lobster). Catch results obtained by using Ecobait's line bait have been like squid or herring, both for tusk and ling. The pot baits also caught 2-3 times more Norway lobster (Nephrops norvegicus) than did herring and squid. H4 Development of snow bait for snow crab A bait based on H2 and H3 caught snow crab (Chionoecetes opilio) in pots as effectively as squid used for bait. H5 Optimal hydrolysis conditions for marine raw materials, and R&D to ensure storage stable line baits H5.1 Hydrolysates Ecobait has been given insight into the processing of marine hydrolysate from two major Chinese industries. We have also performed extensive testing of European and Chinese hydrolysates. None of the hydrolysates led to improvement in attractability. Fresh marine ingredients did prove promising. H5.2 Storage stability The goal is extruded bait with a minimum shelf life of 12 months. Critical factors are fat oxidation and microbial growth. Antioxidants are needed and we prioritize natural products. Water activity below 0.65 aW inhibits the growth of bacteria, yeast and mold. Several additives that reduce water activity have an unfortunate taste or smell. A series of experiments has been carried out focusing on the effect of cooling rate after extrusion, oxygen-free atmosphere, and different types of packaging on storage stability. In conclusion, the project has provided new knowledge that is important for planning a factory for production of artificial baits for long-line and pots.

Fiske med passive redskap som line og teine anses være ett bærekraftig fiske, da det er mindre energikrevende og fører til mindre skader på havbunn og bunnfauna. Ecobait AS er et FoU selskap hvis overordnede idé er å utvikle og produsere kunstige agn til kommersielt line- og teinefiske basert på ellers lite utnyttet restråstoff fra norsk fiskerinæring. En varierende men tildels høy andel av råstoff som benyttes til agn importeres fra fjerntliggende regioner, og utgjør slik en miljøbelastning. Råstoffene som brukes til agn i dag er dessuten etterspurt på konsummarkedet hvor de utgjør viktige proteinkilder. Dette medfører et prispress på agn som i stigende grad truer det økonomiske grunnlaget for line- og teinefiske. Prosjektet har bidratt til å løse problemene med agnforsyning ved å utvikle, optimalisere og industrialisere prosesseringen av restråstoff med lokalt opphav til effektive fabrikkproduserte agn.

Prosjektet "Produksjonsprosess for lønnsomt og effektivt" skal legge til rette for industriell produksjon av artsspesifikke, funksjonelle agn for fangst av brosme, hyse og lange med line og teinefangst av brosme, hyse, lange torsk og snøkrabbe. For å kunne oppnå dette, er etablering av en FoU-enhet for agnprosessering i liten (100-400 kg agn per time), men industrielt relevant skala en forutsetning. Artsspesifikke lineagn skal utvikles, basert på FoU-gjennombrudd med agn til torsk allerede oppnådd i Ecobait AS. Teineagn skal utvikles for torsk, brosme, hyse lange og snøkrabbe. Forsøk i Ecobait har allerede vist ulik respons til forskjellige eksperimentelle torskeagn hos de ulike fiskeartene, men hvilke faktorer dom forklarer dette er uavklart. Fangbarhet av agn avhenger av lukt og utløsning av luktstoffer over hele tiden agnet er i vannet. Smakelighet er spesielt viktig for lineagn. De må også feste godt til kroken, tillate automatisk egning og ha en konsistens som fisken biter på. Disse utfordringene vil tilnærmes med en kombinasjon av formulering, bruk av teknologi som ikke tidligere har blitt brukt i agnproduksjon. Utstyret må sannsynligvis oppgraderes ved utvikling av nye komponenter, noe NMBU har erfaring med. Ecobait AS har erfaring som tilsier at hydrolyse og bruk av hydrolysater fra fersk pelagisk fisk, avskjær og andre biprodukter har potensial for bruk i agn. Prosessen må imidlertid optimaliseres med hensyn til råvareferskhet, hydrolysegrad, lukt, smakelighet og lekkasjegrad. Ulike absorbanter vil undersøkes mht sen utløsing av attraktanter. FoU vil også gjøres med tanke på mikrobiell kvalitet og lagringsstabilitet. Erfaringene fra produksjon FoU-enheten vil gi grunnlag for å beslutte teknologivalg, investeringsbehov og driftskostnader, og redusere usikkerheten ved etablering av industriell agnproduksjon. Et ufravikelig mål for prosjektet er vesentlig lavere kost enn ved bruk av "naturlige" agn.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Thematic Areas and Topics

Globale utfordringerGlobale miljøutfordringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerNordområdeneKunnskapsbasert næringsutviklingMarinFiskeriNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiInternasjonaliseringVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)NordområdenePortefølje HavBransjer og næringerFiskeri og havbrukBioteknologiMarin bioteknologiAvanserte produksjonsprosesserPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerMarinMarin bioteknologiNaturmangfold og miljøLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)MarinLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneUtviklingsarbeidBioøkonomiNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)MiljøteknologiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 HavPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBioteknologiNaturmangfold og miljøMiljøteknologiMiljøteknologiAnnen miljøteknologiGlobale utfordringerSirkulær økonomi