Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Strukturert trening og øvelse med blandet virkelighet for beredskap

Alternative title: Structured Training and Exercise with Mixed Reality for Crisis Management

Awarded: NOK 9.0 mill.

Civilian and military crisis teams regularly carry out training and exercises to build expertise and skills in crisis management. However, learning goals for such activities are very often unclear, it is difficult to confirm learning outcomes of such activities, and there is little use of modern learning and skills-building principles. In the current global situation with elevated threat levels, it is unacceptable that substantial resources are spent for such critical activities without achieving desired effects. The project will enable structured planning, conduct and analysis of training and exercises, by combining web-based training/exercise management tools with simulation technology. In the exercise management tool, users can define learning objectives, essential skills to be trained, events that stimulate those skills and metrics to measure skill building. Events and metrics are then realized in simulations in a best possible manner to meet the learning objectives. The project has developed a reference architecture consisting of two parts (frontend, backend) that are connected via an AI planning module and an AI reasoning module. The frontend part contains the exercise management tool with a module that generates a digital scenario. The backend part consists of modules that effectuate the digital scenario in a given simulation platform. The project has delivered prototypes according to the reference architecture: A frontend has been developed that assists simulation-proficient exercise managers in designing the sequences of events in a scenario. It is worth mentioning that the entire architecture can also be used for adaptive planning in real ongoing operations. A second frontend has been designed and to lesser degree developed that assists exercise managers to delegate and sequence resources on basic tasks. A backend event controller has been developed that controls the simulation in the chosen simulation platform together with the AI reasoning module. This event controller module is platform independent and enables the scenario to be played on different simulation platforms. The AI reasoning module also enables one to modify a scenario readily and rapidly in a logical manner, without having to reprogram the simulation platforms. An API for connecting the event controller to the Unity platform has also been developed.

Forskningen har testet ut og belyst at teknologien for å håndtere denne type scenariobygging i komplekse øvelser lar seg realisere. Effekten for Fynd Reality AS vil komme i kjølvannet av en kommersialiseringfase de nærmeste årene. Teknologien er moden, men markedet må også modnes i paralell. Fynd Reality AS har troen på at det lar seg gjøre slik at det øker verdiskapingen i bedriften de kommende årene.

Sivile og militære beredskapsetater gjennomfører jevnlig trening og større øvelser for å bygge ferdigheter og erfaring for krisehåndtering. Men det er svært ofte uklare læringsmål for slike aktiviteter, det er vanskelig å stadfeste læringsutbyttet fra slike aktiviteter, og det er lagt dårlig til rette bruk av moderne lærings- og ferdighetsbyggende prinsipper. I vår tid, med høynete beredskapsnivåer, er det alvorlig at det brukes betydelige ressurser på slike samfunnskritiske aktiviteter uten at ønsket effekt oppnås. Prosjektet skal muliggjøre strukturert planlegging, gjennomføring og analyse av trening og øvelser, ved å kombinere web-baserte trenings-/øvelsestyringsverktøy med simuleringsteknologi. FoU-delen skal utvikle teknologi for utveksling av læringsmål, planer, metrikker, hendelser og målinger mellom verktøy og simuleringer. Before-Action Review: Under planlegging av trening og øvelser kan man fra verktøyet sette opp simuleringer for å justere, forfine og kvalitetssikre ulike momenter i øvelsen. During-Action Review: Under gjennomføring kan man fra verktøyet administrere moderne lærings- og ferdighetsbyggende prinsipper, ved at deltakere får umiddelbar tilbakelesing av, og kan repetere simulert, momenter som ble identifisert som vanskelige eller ikke tilfredsstillende gjennomført. After-Action Review: Etter trening og øvelser kan man bruke simuleringer til å trene momenter i henhold til lessons identified umiddelbart, samt at man kan spille ut alternative hendelsesforløp for dypere innsikt i gjennomført øvelse. Pre- og posttest: Man kan teste ferdigheter som skal trenes i forkant i en kontrollert simulering. Etter gjennomført trening/øvelse, kan man gjenta testen for å måle endring i ferdighet. Dette integrerer fundamentale prinsipper for måling av ekspertise ved bruk av representative oppgaver inn i verktøyet. Teknologien er etterspurt av sivile og militære beredskapsetater og vil åpne for reell og rask læring som hittil ikke har vært mulig.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena