Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sonar as a Service

Alternative title: Sonar as a Service

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Number:

282368

Project Period:

2018 - 2020

Location:

The overall idea of the project is to develop and evaluate a service for effective decision support based on optimized collection, sharing and interpretation of hydroacoustic data between vessels and land based units. The service utilizes machine learning with sonar, sonar and trawlcamera data on vessels to enhance the accuracy of fish species, size and quantity estimates, and will be offered to all users of SIMRAD fishing equipment through Kongsberg's platform KognifAI. The project will use a design science approach to solve R & D challenges related to: - Data visualization and user interaction - Data storage and communication - Data analysis and machine learning There is a large business and environmental improvement potential in using measurements and learning data across instruments and between vessels. Reduced fuel consumption and more targeted fish catch are immediate effects of a complete service. SIMRAD, together with Kongsberg Digital, wants to offer the service -Sonar as a Service (SaaS) in its new TD50 visualization platform and will sell three different licenses: 1. TD50 with combined display of data from sonar, sonar and sensors on fishing gear. 2. TD50 with overall interpretation of data based on machine learning. 3. Sharing of processed data via KognifAI The main project focus during the autumn of 2018 was on planning the data collection from the fish finding instruments, as well as starting the system architecture design work. This work has continued in 2019 with continuous data collection from the hydroacoustic instruments during each of Nordtinds' whitefish trawling trips. Nordtind is the vessel in Havfisk fleet that participates in the project. The main technical challenges in 2019 has been to establish a server solution for storing and accessing the large data sets (more than 100TB) in a safe way, while also having the processing capacity to preprocess and convert the hydroacoustic data sets to standardized formats. So far 91 terabytes of data has been collected, but still data from this years' last trip is pending and each three-weeks trip typically amounts to 16-18TB. Software to convert the proprietary echosounder and sonar data to netCDF has been developed by the project. The installation of the trawl camera, the last important sensor missing for the project, was planned to have taken place during late autumn 2019, but has been delayed due to an unforeseen problem. The cable drum for the sensor needs to be modified so it will not destroy the cable during use, the drum inlay needed has been ordered and the sensor installation is pending this modification. The project owner Kongsberg has terminated the project as of 02.04.2020 due to force majeure given the COVID19 situation and following business prioritizations. The project is therefore stopped 20 months before expected completion.

Prosjektet er terminert etter 43% er brukt av budsjett, storskala datafangst og forberedelse av datasett for utvikling av maskinlæring samt prorotypeløsning for visning av biomasse fra SN90 sonar og EK80 ekkolodd i TD50 produktet er demonstert. Utover dette erprosjektet avsluttet for tidlig i forhold til at nye tjenester basert på maskinlæring av hydroakustiske data er utviklet.

Kongsberg Maritim (SIMRAD), Kongsberg Digital og SINTEF har gått sammen for å utvikle en tjeneste som vil gjøre det lettere og mer effektivt å bruke hydroakustiske sensorer i fiskeri. Sammen med trålere fra Havfisk vil tjenesten bli evaluert i realistiske omgivelser i nordområdene Prosjektets overordnede idé er å utvikle og evaluere en tjeneste for effektiv beslutningsstøtte basert på optimalisert innsamling, deling og tolkning av hydroakustiske data mellom fartøy og landbaserte enheter. Tjenesten benytter maskinlæring med data fra sonar, ekkolodd og trålkamera på fartøy til å styrke nøyaktigheten til estimat av fiskeart, størrelse og mengde, og vil tilbys til alle brukere av SIMRAD fiskeletingsutstyr via Kongsbergs plattform KognifAI. Prosjektet vil benytte en design science tilnærming for å løse FoU utfordringer knyttet til: - Datavisualisering og brukerinteraksjon - Datalagring og kommunikasjon - Dataanalyse og maskinlæring Det ligger et stort bedriftsøkonomisk og miljømessig gevinstpotensial i å bruke målinger og erfaringsdata på tvers av instrument og fartøy. Redusert bruk av drivstoff og mer målrettet fangst er umiddelbare effekter av en ferdig tjeneste. SIMRAD ønsker sammen med Kongsberg Digital å tilby tjenesten -Sonar as a Service- (SaaS) i sin nye visualseringsplattform TD50 og vil selge tre forskjellige lisenser: 1. TD50 med sammenstilt visning av data fra sonar, ekkolodd og sensorer på fangstredskap. 2. TD50 med samlet tolkning av data basert på maskinlæring. Stikkord er utbredelse, stimanalyse (størrelse, artskomposisjon), art og størrelse på enkeltfisk. 3. Deling av prosesserte data via KognifAI Basert på SIMRAD sin markedsandel og salgsstatistikk forventes en Total omsetning på lisenser alene er 220 mill NOK. I tillegg kommer årlig vedlikehold med en total på 80 mill NOK. Det forventes også at SaaS vil føre til mersalg av fiskeletingsinstrumenteringen. Prosjektet er terminert av prosjekteier som følge av force majeure etter COVID-situasjonen fra dato 02.04.2020.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2