Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av trengevakt for biomassekontroll under kvalitets- og velferdskritiske operasjoner (CROWDGUARD)

Alternative title: Development of crowding state monitor for biomass control during quality- and welfare critical operations (CROWDGUARD)

Awarded: NOK 7.4 mill.

The executive idea of CROWDGUARD is to increase salmon farmers' control during crowding operations through development and validation of new and unique technology for data collection during crowding of salmon. The project addresses one of the most demanding operations in aquaculture - crowding, which in conjunction with e.g. de-lousing operations has increased in frequency and is of great significance for salmon mortality and loss. To harvest fish from a production cage a crowding net is employed to contain and gather a part of the fish population. A production cage contains up to 200 000 fish, and fish may be subject to crowding several times throughout its lifetime. This handling method has in principle remained the same from the beginning of the industry. The time has come to take control over the crowding situation and the biomass density to ensure that the fish is not exposed to excessive physical loads. The project will develop technology to be used for quantification and documentation of fish welfare related states during crowding operations focusing on: 1- Sensor platform 2- Instrumentation and communication 3- Operational testing and data collection 4- Data processing, analysis and validation The solution developed in the project will be tested and demonstrated on a full-scale production site. Three workshops have been carried out in the project. The main focus in these meetings has been related to the operational and biological aspects of the operation. The outcome of these workshops has formed the basis for a design specification for the Crowdguard concept. Current technologies and their potential have been discussed jointly, and the project has recently started to develop simple prototypes and collect data to better understand the conditions during crowding. Crowdguard presented preliminary status at the aquaculture seminar Havbruk2020 (The Research Council of Norway and FHF) in the presentation "Crowdguard - Towards automatic and data-driven crowding operations" Due to Corona restrictions the field activities in 2020/2021 have been postponed and the project is aiming to increase the activities in the fall of 2021. The goal is to demonstrate the concept in a full scale facility with a prototype sensor carrier with a simple communication interface for real time data presentation or logging during spring 2022.

Prosjektet CROWDGUARD skal øke oppdretters kontroll under trengeoperasjoner gjennom utvikling og validering av ny, unik teknologi for datafangst under trenging av laks. Innovasjonen består av en sensorbærer i form av en "trengevakt" som skal samle inn objektive data til kvantifisering og dokumentasjon av tilstander relatert til fiskevelferd under trengeoperasjoner. Sensorbæreren må være generisk så den kan anvendes av ulike typer fartøy, samtidig som den ikke utgjør et operasjonelt hinder eller et fiskevelferdsmessig problem i seg selv. Måleprinsippene som skal anvendes må velges for å sikre robust og pålitelig ytelse. Det er knyttet tekniske utfordringer til valg av operasjonsfrekvenser for sonarbasert sensorikk, og signalbehandling/dataprosessering for å begrense datafangsten til volumet innenfor trengenot. Eksperimentell utforming og tilgang til fullskala oppdrettsanlegg under trenging av fisk er en utfordring for å sikre representative data til evaluering av ulik sensorikk, både enkeltvis og i kombinasjon. Kunnskapen som trengs for hvordan de innsamlede data kan anvendes som mål på biomassens respons og dens alvorlighetsgrad må etableres. Det er også knyttet utfordringer til validering av at løsningen fører til den ventede merverdien i form av kontroll og kvalitet i metode, operasjon og dokumentasjon. Potensialet for anvendelse av prosjektresultatene er knyttet til at store verdier i dag går tapt som konsekvens av trenging. Dette skyldes blant annet mangel på innsikt i operasjonene som er stressende og mekanisk belastende for fisken. Innovasjonen vil føre til bedre objektiv innsikt i operasjonene og derigjennom redusere svinn. Prosjektets bedriftspartnere vil kunne selge utstyr tilpasset den totale løsningen, og dermed få tilgang til nye markeder både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet skal også legge til rette for datafangst som skal inngå i nye tjenester for datadreven velferdsdiagnostikk og beslutningsstøtte.

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning