Back to search

FORNY20-FORNY2020

Nord innovasjon AS: Lokale prosjektmidler 2018-19

Alternative title: Nord innovasjon AS: Local Project support 2018-19

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

283543

Project Period:

2018 - 2022

Funding received from:

Nord innovasjon AS is the TTO for Nord University. The project concerns "Lokale prosjektmidler" from the FORNY Program for the purpose of developing or transfering research findings into business.

Nord innovasjon AS utgjør Nord universitets TTO. Selskapet er heleid av universitetet og drives i tett samarbeid med universitetets Avdeling for Forskning og Utvikling. Selskapet startet reelt sin TTO-virksomhet i mai 2017, og er i en oppbyggingsfase mht idetilfang, prosjekter og kapasitet. Arbeid med idemobilisering og -søk gjennom 2017 har så langt identifisert 30 forskningsprosjekter med potensial, 11 DOFI-muligheter, og 6 DOFI er registrert eller under arbeid. Hovedfokus for TTO-ens arbeid vil rettes mot Fakultet for biovitenskap og akvakultur, men det er registrert muligheter også i de mer samfunnsvitenskapelige miljøene, knyttet til f.eks. helse-/velferdsteknologi og helseinformatikk, farmasi, media/spill/ed.tech, simulering m.m. Nord innovasjon AS benytter arbeidsprosess og metodeverk tilpasset fra Bergen Teknologioverføring, som også bistår som mentor og med hospitering gjennom 2018. Universitets og TTOens økosystem vil bli aktivt benyttet til vurdering av teknologi, behov, markedsmuligheter, organisering/ressurser og kapital. Viktige aktører vil være øvrige TTOer, industri- og bransjenettverk/-samarbeidspartnere, kunnskapsparker, inkubatorer, næringsklynger, kapitalmiljøer, forskningsinstitutter, regionale aktører m.m. IPR- og juridisk kompetanse vil bli kjøpt eksternt. Nord innovasjon AS har i et tidligere tilsagn fra FORNY (kompetanseutvikling) ca 821.000 kr som i 2018 kan benyttes til ideavklaring og tidligfaseprosjekter. Disse midlene er det tatt hensyn til budsjetteringen for denne søknaden. I denne søknaden ber vi om ca 3,9 mill kr.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020