Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2018-St.OLavs hospital

Awarded: NOK 0.50 mill.

NorCRIN ble etablert i 2010 av universitetsykehusene i Norge. Initiativet ble sterkt støttet av Helse ? og omsorgsdepartemenetet, og NorCRIN ble en strategisk viktig organisasjon i Norges nåværende strategi for helse, forskning og innovasjon (HelseOmsorg21). Departementet oppmuntret NorCRIN til å søke medlemsskap i ECRIN (ecrin.org), den all-europeiske infrastrukturen som er laget for å gi støtte til multinasjonale, kliniske forskningsprosjekter, og som igjen er inkludert i European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI-roadmap). Den multinasjonale og delte infrastrukturen i ECRIN gjør EU til et integrert område for klinisk forskning ved at man skaffer forskere over hele Europa tilgang til ?state-of-the-art? i utstyr, trening og støttetjenester, som vil gjøre det enklere å studere forebyggingstiltak, diagnoser og terapier. Nettopp derfor vil NorCRINs aktive deltakelse i ECRIN bli verdifull for norsk forskning. En hovedutfordring til å forbedre klinisk forskning er å etablere et forskningsmiljø med et kompetent pesonale, både innen klinisk og transnasjonell forskning. Å bygge en attraktiv infrastruktur for klinisk og transnasjonell forskning er følgelig NorCRINs hovedambisjon, både I Norge, i Norden og i Europa for øvrig, og da i samarbeid med både akademiske og industrielle miljøer.

Norge har høye ambisjoner for deltakelse i Horisont med målet om at 2% av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020 skal tilfalle norske forskningsmiljøer. St Olavs Hospital ønsker å øke sin innsats for å bidra til nasjonal måloppnåelse for Horisont 2020. St. Olav Hospital prioriterer deltagelse i Horisont 2020, og PES-ordningen inngår som et viktig element i vår handlingsplan for deltagelse i H2020. PES-midler skal brukes aktivt til å stimulere til, og kvalitetssikre søknader som sendes inn med deltagelse fra St. Olav Hospital. St . Olav Hospital vil organiserer årets PES-støtte inn to deler: 1) PES som omfatter løpende søknader til konkrete utlysninger i Horisont 2020. 2) POS som omfatter langsiktig posisjonering i Europa for å bygge nettverk og allianser.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020