Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 rammebevilgning for Møreforsking Ålesund mot H2020: Næringsrettet forskning og innovasjon innen marin sektor

Awarded: NOK 0.50 mill.

Møreforsking Ålesund AS (MFÅ) driver forskning i tett samarbeid med marint næringsliv. Nærheten til rike marine ressurser kombinert med sterke tradisjoner innen fangst, foredling og eksport av sjømat, gjør regionen til en ledende aktør innenfor marine næringer. MFÅs forskning er forankret i regional industri og kompetanse og MFÅ har gjennom en årrekke arbeidet med forskning langs den marine verdikjeden fra hav til bord. Forskningen i MFÅ har som mål å bygge tettere bånd mellom aktørene i den marine verdikjeden og oppnå så rasjonell og kostnadseffektiv råvareproduksjon som mulig med fokus på matsikkerhet og bærekraft. Forskningen er rettet inn mot et internasjonalt marked, og utfordringene næringene møter dreier seg nettopp om de globale utfordringene som er adressert i H2020. MFÅ er i startfasen med sitt arbeid inn mot H2020, og har brukt vesentlige ressurser på faglig utvikling, nettverksbygging og medvirkning i søknadsskriving i både 2016 og 2017. Det vil fremover fokuseres ytterligere på målrettet arbeid inn mot H2020, særlig knyttet til de tre fagområdene bioøkonomi, bærekraftige økosystem og sjømatkvalitet. Dette vil skje i samarbeid med næringen, nasjonale og internasjonale FoU-aktører i tråd med H2020 sitt fokus på lønnsom og bærekraftig næringsutøvelse. I 2017 vil man fortsette arbeidet med posisjonering av instituttet, deriblant sentrale konferanser for å knytte seg til viktige samarbeidspartnere. I tillegg planlegger MFÅ mer oppsøkende posisjoneringsaktivitet i form av studieturer. Av kompetansebygging mot H2020 ønsker vi å prioritere kursene om prosjektdrift av EU prosjekter. Vi har som mål å delta i 5-7 søknadsløp i 2018, og da som arbeidspakkeleder eller partner. Dette vil basere seg på nye initiativ til samarbeid, invitasjoner vi får fra andre fagmiljøer og videre arbeid med søknader som ble innsendt i 2017. Satsingen på H2020 vil være med å rigge MFÅ og den marine sektoren til å ligge i internasjonal forskningsfront innen sine prioriterte områder.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020