Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning 2018

Awarded: NOK 1.5 mill.

Dette prosjektet skal dekke Folkehelseinstituttets arbeid med prosjektforslag og søknader rettet mot utlysninger fra H2020 og programmer som mottar finansiering fra H2020. Prosjektet har to delmål; 1. Dekke kostnader direkte knyttet til arbeid med søknader. Instituttet har sendt inn eller planlegger å sende inn følgende søknader: - 17 RIA-prosjekter - 3 ERC (1 CoG + 2 AdG) - 1 Pre-Commercial Procurement - 1 CSA 2. Dekke kostnader knyttet til posisjoneringsaktiviteter Instituttet planlegger posisjoneringsaktiviteter knyttet til nettverksbygging i forbindelse med planlagte søknader. De mest sentrale utfordringene ved å få etablert H2020-prosjekter er knyttet til kvaliteten på konsortiene man deltar i og kvaliteten på søknadene konsortiene skriver. FHI har som ambisjon å skaffe Horisont 2020-finansiering som kan styrke fagområder og forskergrupper innenfor flere sentrale deler av instituttets virksomhet: i) Søknader forankret i FHIs ekspertise innen psykisk og fysisk helse, bl.a. forskning på ikke-smittsomme sykdommer, sykdomsbyrde fruktbarhet og helse. ii) Søknader basert på FHIs kompetanse innen smittsomme sykdommer og miljømedisin, bl.a. forskning og metodeutvikling på antibiotikaresistens, miljøpåvirkninger og næringsmidler. iii)Søknader basert på instituttets infrastruktur for kunnskap, dvs. kombinasjoner av registre, helseundersøkelser, biobanker, laboratoriebaserte metoder og informasjonsteknologi. Det er et mål å utnytte mulighetene for finansiering av videre nettverksbygging og relasjonsutvikling innenfor H2020. Kompetanseutvikling i samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer utnyttes gjennom tre ERC-søknader og en søknad med russiske samarbeidspartnere.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020