Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Studietur til Canada for klyngebedrifter i NCE Maritime CleanTech

Awarded: NOK 67,492

Klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech søker på vegne av klynga om støtte til ein studietur til Cananda i regi av Innovasjon Norge sitt Canada-kontor. Studieturen vil vere eit konkret tiltak for å styrka internasjonalisering i klynga, i tillegg til styrking av klyngebedrifter sin konkurransekraft og verdiskaping. NCE Maritime CleanTech har internasjonalisering som ein gjennomgripande klyngestrategi. Med det fokuset satsast det på styrka marknadsorientering blant klyngebedrifter, bistand til bedrifter i deira internasjonaliseringsarbeid og internasjonalt kunnskapssamarbeid som omhandlar mellom anna etablering og deltaking i internasjonale samarbeidsprosjekt, f. eks Horizon 2020. Gjennom denne studieturen blir alle tre nemnte internasjoanliseringsstrategiar addressert. Gjennom studieopphaldet i Canada vil klyngebedrifter bli betre kjend med aktuelle marknader og bedrifter i Canada gjennom bedrifts- og fasilitetsbesøk. Samla vil dette opphaldet gje klyngebedrifter auka kunnskap om Canada som gir dei grunnlag for å inngå samarbeidsrelasjonar med aktørar her, både frå næringslivet og FoU-miljø. Det er aktuelt for 5 bedrifter i klynga og delta på studieturen, og ettersom deltaking på eit slikt program er forbinde med ein del kostnadar for både deltaking og reising, søker me om midlar til få å dekka deler av opphaldet deira. Utan støttemidlar vil det vere vanskeleg for nokre bedrifter å delta.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen