Back to search

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12158 Mode Vivo - et innovativt sensorplaster til forebygging av dehydrering blant eldre

Alternative title: Mode Vivo - a novel sensor-patch to prevent dehydration among elderly in healthcare

Awarded: NOK 4.8 mill.

Dehydration among the elderly is a global challenge that is associated with serious personal health consequences and significant socioeconomic costs. To solve the challenge, new practical and precise methods are needed to prevent dehydration. Consequently, Mode Sensors AS, in collaboration with Sciospec Scientific Instruments GmbH, develops a sensor patch to notify users if he / she is dehydrated. In this way the user can maintain a healthy fluid balance so that he / she can stay healthy and active longer. Such a solution will contribute to a more sustainable healthcare sector because elderly could live at home for longer, reduce their need for care, and avoid hospitalization due to dehydration and other comorbidities caused by dehydration. During the project period, a functional prototype of a m-Health system for continuous monitoring of hydration has been developed.

Prosjektet har bidratt til at man har en moden alpha-versjon av et e-helsesystem for måling av hydrering. Dette systemet vil ytterligere testes og valideres for å få tilgang til å selge løsningen. Dersom man lykkes med dette, så vil man ha en løsning med stort kommersielt og samfunnsøkonomisk potensiale som er relevant på tvers av helsesektoren for mange ulike pasientgrupper. Foruten dette, så har prosjektet bidratt til at prosjektpartnerne har forbedret sin forskningevne, prosjektgjennomføringsevne, og ekspertise innen relevante områder som sensorsystemer, elektronikk, IoT, klinisk forskning, mm.

Dehydrering blant eldre er en global utfordring som er forbundet med alvorlige personlige helsekonsekvenser og betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. For å løse utfordringen trengs nye praktiske og nøyaktige metoder for å forebygge dehydrering. I tråd med dette utvikler Mode Sensors AS, i samarbeid med Sciospec Scientific Instruments GmbH, et sensorplaster som skal varsle bruker dersom han/hun er i ferd med å bli dehydrert. På den måten kan bruker opprettholde en sunn væskebalanse slik at han/hun kan holde seg frisk og oppegående lengre. En slik løsning vil kunne bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgssektor ved at eldre kan bo hjemme lengre, har redusert behov for pleie, og unngår sykehusinnleggelser. Hovedutfordringen med prosjektet er å utvikle et sensorkonsept som tilfredstiller kravene til målenøyaktighet, batterilevetid, pris og komfort.

Funding scheme:

EUROSTARS-EUROSTARS