Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger

Alternative title: Municipality as a driving force for alternative housing solutions

Awarded: NOK 7.0 mill.

The current Norwegian housing market is mostly run by private developers, often limiting their ambition to short-term financial gains. The dwellings available in this market generally do not answer the society's needs for socially inclusive and diverse neighbourhoods or for reduction of greenhouse gas emissions from the housing sector. Therefore there is a need for innovation in the housing sector in Norwegian urban areas, in particular housing for population groups that tend to be excluded from buying or renting dwellings offered in the private market. The cities of Bergen and Trondheim were owners of the innovation project Bopilot aiming at making the municipalities better equipped to influence housing developments and thereby contributing to create residential environments that are designed and organised to better solve social and environmental challenges. The goal of Bopilot was to strengthen the municipalities as drivers for developing alternative housing solutions. The project did this by initiating and promoting two pilot projects that explore and show innovative housing and implementation models. Further, methods and tools for a more active dialogue between the actors in the housing market were explored so that future homebuyers and tenants may be aware of alternative solutions and be in position to demand housing that better support political goals relating to social sustainability. The project also developed methods for cooperation with private housing actors in processes of creating new housing solutions, and finally the municipalities established new arenas of cooperation within their own organisation to break down barriers and encourage collaboration between units responsible for health, welfare, urban planning and real estate, finance and innovation. The innovation in Bopilot was built around the two pilotprojects, Grønneviken in Bergen and Svartlamon in Trondheim. Both had an emphasis on sharing facilities, community solutions, participation and social diversity. The aim for Grønneviken is to develop new methods for the municipality to push forward the realisation of urban housing adapted to families with children where sharing of spaces and functions are parts of the solution. The city planning office is currently in the process of finalising the zoning plan for the area based on the winning proposal in an architectural competition (Europan) from 2014. In September 2020, the City Council in Bergen decided that Grønneviken will be a test area for innovation in housing production, with a focus on families with children and a sharing culture. This shows that the aims of Bopilot have political support in the municipality. The city architect has through Bopilot been a driving force for Grønneviken to be a diverse and socially sustainable district with high architectural housing quality and with attractive sharing solutions. Several activities were organized under the auspices of the project during 2019 and 2020 to create interest, engagement and discussion about urban housing, and sharing in order to involve both the industry and potential future residents in the further process of developing the area. Several activities have received great national attention, including that Bopilot Designsprint was selected by DOGA for the National Roadmap for smart and sustainable cities and communities. During spring and summer 2022, Bopilot has together with KODE museum in Bergen organized a housing exhibition, where model projects for alternative housing solutions were presented and discussed. The exhibition gained a lot of media attention. At Svartlamon, the aim was to develop new methods for the municipality in order to push forward the realisation of affordable rental housing with predictable renting conditions for the third housing sector where DIY and reuse are parts of the solution. Svartlamoen housing foundation had in cooperation with the residents’ association resumed the realisation of a new apartment building in the neighbourhood. The project was stopped a couple of years ago, due to too high costs (among other factors). Now the actors look into different opportunities to reduce costs without compromising housing qualities. Svartlamon has received support from ENOVA to study aspects related to use of space, energy solutions and reuse. A report from this work was completed in Fall 2021. Bopilot included two more pilot projects in Trondheim to provide a larger basis for testing and assessing models for the third housing sector. It is found that housing foundations provide interesting opportunities for long-term rent and that special attention to social mix and participation can contribute to financially sustainable operation. In October 2020, a housing policy plan was approved by the city council. Here it was decided that the municipality should consider to take an active role in developing a third housing sector in Trondheim.

Bopilot-prosjektet har tatt utgangspunkt i kjente utfordringer i boligsektoren og kommunenes potensielle rolle i å svare på disse. I løpet av den perioden prosjektet har pågått (2018-2022) har det vært en økende oppmerksomhet og offentlig debatt rundt boligpolitiske spørsmål og om hvordan norsk boligpolitikk kan justeres for å nå viktige samfunnsmål i tråd med FN bærekraftsmål. Spesielt er sosial bærekraft løftet fram og understreket som en viktig ambisjon. Prosjektet har konkretisert dette gjennom arbeid med to temaer. Det ene er hvordan man gjennom å dele areal og funksjoner kan bidra til å styrke nabolag og nettverk, samt økonomisere både bygging og drifting av boliganlegg. Det andre er utvikling av en mulig tredje boligsektor, hvor målet er å etablere varige og gode boligtilbud på leiemarkedet til en pris som gjør at flere kan bo godt og trygt. Prosjektet har satt fokus på hvordan kommuner kan påvirke boligtilbudet, og på hvilke virkemidler de har i dette arbeidet. At behovet for å teste ut nye tiltak og måter å jobbe på i kommunene har høy aktualitet, understrekes av at regjeringen løfter fram dette i sitt nylig oppstartede arbeid med en ny stortingsmelding om helhetlig boligpolitikk. Bopilot har fått mye oppmerksomhet. Informasjon og foredrag rundt spørsmålene som er tatt opp, har vært svært etterspurt. Gjennom arbeidet med pilotprosjekter har forskerne identifisert viktige barrierer for å kunne øke variasjonen av boligløsninger. Det er testet ut nye måter å jobbe på til inspirasjon for flere andre kommuner. Arbeidet har foregått i en tid med økt fokus på sosial bærekraft og helhetlig boligplanlegging, og det er ikke mulig å fastslå konkret hvilken rolle Bopilot har hatt for å påvirke debatten rundt temaene. Oppmerksomheten de ulike aktivitetene og de konkrete pilotene har fått, tyder likevel på at prosjektet har bidratt til å belyse problemstillingene og til å skape økende interesse. Arbeidet har synliggjort at boligfeltet er sammensatt og krever nye måter å jobbe på både internt i kommunene og hvordan de samarbeider med næringsliv, boligorganisasjoner og publikum. Vi ser at boligspørsmål har en tendens til å falle mellom flere stoler og at det dermed er krevende å oppnå en felles både problem- og målforståelse på dette området. I tillegg til at Bopilot har bidratt inn i den offentlige debatten, har prosjektet virket inn på den måten kommunene jobber på. Det har skjedd gjennom å skape økt velvilje og interesse for temaene prosjektet har tatt opp, og vi ser klare tegn til at det har ført til større grad av samarbeid på tvers. Økende fokus på tematikken i samfunnet generelt, vil inspirere til nye samarbeidsformer og arbeidsmåter internt i kommunene og utad i forhold til eksterne aktører. Metodene som har vært testet i Bopilot kan fungere som inspirasjon i så måte, og det er vårt håp at anbefalingene fra prosjektet som vil kommuniseres bredt til kommune-Norge, vil påvirke kommunenes praksis på lengre sikt.

Dagens boligproduksjon er styrt av kortsiktige mål og private utbyggingsinteresser og ivaretar i liten grad samfunnets mål om sosialt inkluderende og klimavennlige by- og boligomgivelser. Det er derfor behov for nytenkning i boligproduksjonen i norske byer, spesielt når det gjelder boliger for grupper som faller utenfor den markedsbaserte boligbyggingen. Kommunene spiller en sentral rolle i denne sammenhengen som planleggingsinstans, godkjenningsmyndighet, grunneier og som bestiller, utbygger og eier av kommunale utleieboliger. Bergen og Trondheim kommune står sammen som søkere av et innovasjonsprosjekt som tilstreber å gjøre kommunene bedre rustet til å påvirke boligutviklingen og dermed bidra til at boliger og boområder i større grad kan være med å løse sosiale utfordringer. Verdiskapingen ligger i å virkeliggjøre målene nedfelt i kommuneplanenes samfunnsdel knyttet til mangfold, inkludering og bærekraftig hverdagsliv. Innovasjonen er bygget opp rundt to pilotprosjekter: Grønneviken i Bergen og Svartlamon i Trondheim. Begge prosjektene har fokus på deling, fellesskapsløsninger, medvirkning og mangfoldig beboersammensetning. Innovasjonen innebærer å styrke kommunens rolle som pådriver for alternative boligløsninger på følgende måter: 1) Initiere og promotere forbildeprosjekter som både undersøker og viser frem innovative bolig- og gjennomføringsmodeller, 2) utvikle metoder og verktøy for en mer aktiv dialog med boligmarkedet slik at fremtidige boligkjøpere og leietakere i større grad vil kjenne til alternative løsninger og dermed bli i stand til å etterspørre løsninger som støtter opp under de samfunnsmålene som er satt, 3) utvikle metoder for samskaping med private boligaktører i prosesser for å etablere nye boligløsninger og 4) etablere nye samarbeidsfora internt i kommunen mellom de ulike avdelingene innen sosial/helse/omsorg/inkludering, teknisk/plan/arkitektur og eiendom/finans og innovasjon.

Publications from Cristin

No publications found

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune