Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Facing Up to the Digital Revolution: Polarisation and Dualisation Processes in European Labour Markets

Awarded: NOK 69,999

a) Skisser kort EU-prosjektets overordnede idé, mål og samsvar med EU-utlysningen Gjennom komparative studier av årsaker til og virkninger av polarisering av yrkesstrukturen og dualisering av arbeidsmarkedene i sju europeiske land -- Sverige, Norge, Polen, Tyskland, Belgia, Sveits og Italia -- er det overordnete målet å analysere hvordan endringene i teknologi (digitalisering) påvirker fordeling av arbeids- og levekår og politisk atferd i de respektive landene. Prosjektet vil identifisere - ulike tendenser til polarisering og dualisering i europeiske arbeidsmarkeder, - forklaringer på hvorfor land følger ulike stier (paths) mht endring i yrkesstruktur og ansettelsesmønstre - konsekvenser for sosial mobilitet, inkludering og eksklusjon, inntekts-og livsforhold, og politiske orienteringer - bringe fram handlingsrelevant kunnskap som kan bidra til tiltak som kan redusere uønskete bieffekter av raske teknologiske endringer og fremme inkluderende økonomisk vekst - øke borgernes politiske deltakelse og stabilisere europeiske demokratier i endring Prosjektet ledes av Tomas Berglund, professor ved institutt for Sociologi och Arbetsvetenskap, Universitetet i Gøteborg og vil gjennomføres med et team av fremtredende arbeidslivsforskere fra de deltakende land. Prosjektet adresserer kjerneelementer i utlysningen og vil anvende et omfattende sett av empiriske tilnærminger for å identifisere og teste effektene av polarisering og dualisering på arbeidsmarkedsutfall både på mikro- og makronivå, vha omfattende kvantitative data, intervjuer med strategiske policymakere og stakeholdere, og case-studier på virksomhetsnivå. Slik kunnskap er avgjørende for å forstå hvilke virkemidler som kan fremme mer rettferdig fordeling av goder og byrder. Siden framveksten av nye skillelinjer og fordelingskonflikter kan undergrave politisk legitimitet, analyseres også hvordan ulike grupper reagerer politisk på endringene i arbeidslivet og hvordan de berøres av dem.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020