Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

«Læreres mulighet til å avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn med problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen.»

Alternative title: "Teachers possibility of disclosing and intervening towards children with problematic and harmful sexual beahviour in primary school

Awarded: NOK 1.9 mill.

order to prevent sexual abuse from happening. Children and young people who display harmful sexual behavior must receive the help and treatment they need to change the negative spiral they are in. All children in Norway attend primary school, and this is therefore a unique arena for the detection and intervention of harmful sexual behavior. Teachers in primary schools have a very high probability of encountering harmful sexual behavior and must therefore become equipped with both knowledge and competence to detect and prevent such behavior. The project seeks to map out what teachers do when they encounter harmful sexual behavor, as well as focusing on the possibliities of detection and intervention in primary schools. Further, the project seeks to explore and strengthen interdisciplinary cooperation between primary schools, primary and secondary health care.

Prosjektet vil fokusere på barn med skadelig seksuell atferd i skolen og hvordan lærere kan avdekke og sette inn tiltak i et traumebevisst perspektiv. Denne vinklingen fordrer et gjennomgående tverrfaglig perspektiv, og gjennom et aksjonsforskningsperspektiv blir fokus rettet mot hvordan skolene, første- og andrelinjetjenesten kan samarbeide mer systematisk for best mulig praksis. I følge Verdens helseorganisasjon er seksuelle overgrep mot barn et folkehelseproblem (Søftestad & Andersen, 2014, s. 27). Barn og unge med skadelig seksuell atferd utgjør en stor andel av overgrepsstatistikken mot barn. Undersøkelser har vist at mellom 30 og 50 prosent av alle overgrep mot barn begås av andre barn og unge (Barbaree & Marshall, 2006; Bonner, 2006; Långström, 2000 i Ingnes & Kleive 2011, s. 18). På bakgrunn av disse funnene er det stor sannsynlighet for at yrkesgrupper som jobber med barn vil møte barn med skadelig seksuell atferd. Kripos peker på pedagogisk personells manglende opplæring om seksuelle overgrep som en mulig årsak til manglende anmeldelser (Kripos, 2016, s. 18) mens Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress understreker behovet for en systematisk opplæring i seksuell helse på alle nivåer av utdanningssystemet som et tiltak for å forhindre seksuelle overgrep og skadelig seksuell atferd blant barn (Askeland, Jensen, & Moen, 2017). Prosjektet søker svar på disse utfordringene gjennom å skape en forskningsbasert oversikt over tiltak lærere setter inn når de møter barn med skadelig seksuell atferd. Funnene vil så bli drøftet i fokusgrupper bestående av lærere på ulike barneskoler. Kandidaten vil rekruttere pilotlærere fra hver fokusgruppe som får opplæring i traumebevisst omsorg og verktøyet "Trafikklyset" for felles begrepsbruk og forståelse rundt bekymring. Pilotlærerne vil være med i tverrfaglig forum bestående av representanter for første- og andrelinjetjenesten for å utvikle systemisk tverrfaglig samarbeid mellom de ulike tjenestene.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune