Back to search

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

INNSIKT; inkluderende brukermedvirkning og bred deltakelse for å samskape trygge, kunnskapsbaserte, interaktive digitale innbyggertjenester.

Alternative title: INNSIKT; inclusive user participation to co-create trusted, evidence based, interactive digital citizen services

Awarded: NOK 0.82 mill.

The activities planned in the network INNSIKT is to increase R&D capacity and develop methodologies for inclusive user participation, based on stakeholder contributions and broad participation, to strengthen insights, knowledge and quality by co-creation and collaboration locally, regionally, nationally and internationally. In the network we collaborate to de a) elaborate specific user needs, b) a scoping review, including policy documents and frequently raised concerns by interest organizations, and c) assessment of solutions for active use of personal health- and welfare information. The goal for the INNSIKT network activities is to establish long-term cooperation for co-creation of future, user-generated conceptual solutions, starting from initial idea to prototype. The network activities will provide basis for new initiatives and further collaboration to create universally designed, evidence based, cultural and context sensitive, trusted, interactive digital citizen centered services that stimulate communication and self management for personal health and welfare.

I nettverket INNSIKT legges det opp til bredt anlagt dialoger på tvers av fag, disipliner, sektorer og tjenestenivåer, med innbyggere med ulike ressurser og funksjonsnivå, ferdigheter, kjønn, kulturell og etnisk bakgrunn, og helse- eller livssituasjon. Vi skal utvikle metodikk for å sikre brukermedvirkning i alle faser; fra idé til konsept, i samskapte digitale innbyggertjenester med helse- og velferdsinformasjon som er gode, hensiktsmessige og trygge for alle. Hypotesen er at slike innbyggertjenester styrker mulighetene for personer som opplever dårligere helse- og velferdstilbud, sosiale ulikheter og digital utestengelse. Målet er brukerinvolvering, personalisering og medbestemmelse reflektert i løsninger for å ta vare på egen eller andres daglige helse og velferd eller møte forbigående eller permanente sammensatte utfordringer i helse-, velferd- og sykdomsforløp. Vi vil fokusere på a) informasjon- og kommunikasjon for deltakelse, oversikt og mestring, b) universell utforming for å sikre tilgjengelig og forståelig helse- og velferdsinformasjon innbyggeren ønsker, og c) tilgang, utveksling og bruk av helse- og velferdsinformasjon som tar hensyn til mobilitet over landegrenser, etnisitet og kulturelle forhold, samfunnsforståelse og flerspråklighet. I alle aktiviteter og workshops er det sentralt å involvere innbyggere med ulike interesser. Det legges vekt på inkluderende og universelt utformede omgivelser og arbeidsformer. Nettverkspartnerne legger opp til bredt anlagt formidling av resultater fra nettverksaktivitetene i ulike sjangre og kanaler slik at arbeidet bidrar til iterativ utvikling og etablering av innsikt fra ide til løsningskonsepter. Resultatene vil utvide og komplettere pågående arbeid der prosjektpartnere allerede samarbeider og legge grunnlag for langsiktig arbeid der brukerne medvirker i alle faser; fra ide til prototyper, for å etablere realistiske brukscenarier for kunnskapsbaserte, interaktive digitale innbyggertjenester innen helse og velferd.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

Activity:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester