Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

GERONET - network for gerodontology research - oral health in elderly people

Alternative title: GERONETT - Gerodontologisk nettverk for forskning og kompetanseutvikling om oral helse hos eldre.

Awarded: NOK 0.82 mill.

Great efforts have been made to identify actions that can contribute in giving an aging population better health for a longer time. Unfortunately, oral health has not been sufficiently included in this effort, and we know little about developments in oral health, treatment and treatment needs in the elderly population. The research that does exist show that there is a great need for more knowledge about gerodontology, oral health of the elderly. A study from 2011 showed that more than 40% of residents in Norwegian nursing homes had unacceptable oral hygiene (Willumsen, 2011). Furthermore, a PhD thesis from 2013 concluded that oral health was the most neglected area in Norwegian nursing homes (Malmedal 2013). Despite this, this problem has received little attention. Six Norwegian regional odontology centers (ROC) now wish to help coordinate and increase the research activity on gerodontology through the establishment of GERONETT. Through this network we will carry out four main activities: 1) We will establish a virtual network for researchers, user representatives and the services to facilitate interaction between geographically dispersed research communities. The network will stimulate interaction and development of interdisciplinary projects and will be linked to a website. 2) We will gather national and international professional environments in gerodontology and elderly health at annual seminars. 3) We will arrange annual symposia with different themes and target groups. 4) Establish international research collaboration in gerodontology with the goal to establish a COST-ACTION application.

Det er et stort fokus på forskning og tiltak som skal gi befolkningen flere sunne år og tilrettelegge for en god alderdom. Dessverre har oral helse i altfor liten grad vært inkludert i denne satsingen, og vi vet lite om utviklingen i oral helse, om behandlingsbehov og om behandling som utføres i eldrebefolkningen. Forskningen som finnes viser at det er et stort behov for både forskning og tiltak mot denne gruppen. En studie fra 2011 viste at mer enn 40% av beboere i norske sykehjem hadde uakseptabel oral hygiene (Willumsen, 2011). Videre konkluderte en doktorgradsavhandling fra 2013 med at oral helse var det mest neglisjerte området i norske sykehjem (Malmedal 2013). På tross av dette har problemet fått lite oppmerksomhet. De seks regionale odontologiske kompetansesentrene (ROK) ønsker å bidra til å samordne og øke forskningsaktiviteten på temaet gjennom opprettelsen av GERONETT. Nettverket vil bestå av fire hovedaktiviteter: 1) Vi vil etablere et virtuelt nettverk for forskere, brukerrepresentanter og tjenestene for å tilrettelegge for samhandling mellom geografisk spredte forskningsmiljøer. Nettverket vil stimulere til samhandling og utvikling av tverrfaglig prosjekter, og vil være koblet til en nettside. 2) Vi vil samle nasjonale og internasjonale fagmiljø innen gerodontologi og eldrehelse på årlige seminarer. 3) Vi vil arrangere årlige symposier med ulike tema og målgrupper. 4) Etablere internasjonalt forskningssamarbeid innen gerodontologi med delmål om å etablere en COST-ACTION søknad. GERONETT retter seg mot flere områder innen de prioriterte sentrale tematiske og faglige satsningsområder i HELSEVEL programplanen; nettverket vil løfte kvaliteten til forskningssvake områder og utvikle samarbeid mellom forskere, sørge for god tjenestekvalitet til eldre med kroniske og sammensatte lidelser, og fremme elektronisk samhandling og samarbeid på tvers av profesjoner og sektorer.

Activity:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester