Back to search

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Konferanse om organisering og finansiering av forskning på effekt av folkehelsetiltak

Awarded: NOK 99,999

Tema for pre-konferansen er tiltaksutvikling og tiltaksforskning. Målet med pre-konferansen er å drøfte begrensningene og mulighetene for et tettere samarbeid om tiltaksutvikling i forvaltningen på ulike nivåer og tiltaksevaluering som skjer i forskningsmiljøer. Vi ønsker også å vise frem aktuelle tiltaksevalueringsprosjekter som pågår, for å vise frem variasjonen av prosjekter og styrke samarbeid. Stat og kommune har i mange tiår utviklet stadig nye folkehelsetiltak som i liten grad er evaluert. Norges forskningsråd har i sine helseprogrammer gitt økt prioritet til tiltaksforskning. Flere av prosjektene som har fått midler fra BEDREHELSE har vært prosjekter med udefinerte tiltak, som skal avklares underveis i forskingsprosjektet. Det er behov for å bygge opp sterkere tiltaksforskningsmiljøer som forsker på reelle tiltak som utprøves og gjennomføres i regi av staten, kommuner eller andre. Dette fordrer et tettere samspill mellom forskningsmiljøer og forvaltningen på ulike nivåer, slik at vitenskapelige krav til utviklingen av tiltaket blir ivaretatt og at tiltaket blir evaluerbart. Normalt vil et slikt samspill styrke kvaliteten på tiltaket, og øke sannsynligheten for ønskede effekter. Inntrykket i dag er at dette samspillet skjer i begrenset grad. En viktig årsak er trolig at finansieringsordningene for tiltaksutvikling og tiltaksforskning spiller dårlig sammen. Gjennom Program for folkehelsearbeid i kommunene forsøkes det å utvikle et tettere samarbeid, men manglende finansiering av FOU-miljøenes bidrag skaper hindringer. Hvilke muligheter finnes likevel, og hva kan vi gjøre for å fjerne hindringer for et slikt samarbeid?

Funding scheme:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester