Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kunstfagdidaktikk i lærerutdanning - en styrket agenda

Awarded: NOK 53,000

The betting funds annually finance NOK 270,000,000 for artist visits to the school through the Cultural School Bag (DKS). All schools are visited by artists several times annually (www.kulturtanken.no). Agenda Art Science Didactics are related to the innovation project "School and concert - from dissemination to dialogue" (DiSko), (www.diskoprosjektet.no) funded by FINNUT, where we work on the development of equal relationships between teachers and musicians during musician visits. One finding is that many teachers lack competence and awareness of aesthetic subjects and ways of working. Schools are often unable to make use of artist visits. A difficult situation for the art-subject didactic subjects in teacher education seems to contribute to low utilisation rates of art visits for schools and pupils. With the emergence of 5-year teacher training sensibilities with strong disciplines, our concern is that the aesthetic dimension will be even less watched in teacher education than today. Art-related devotional environments in higher education are small and often without an influence on the degree of aesthetic content in the education programme. This situation is played out in parallel with the fact that the Parliament has asked for a plan to strengthen the aesthetic subjects of the school (http://www.sef.no/nyheter-1/fag-fordypning-research) and that a new curriculum with a stronger focus on creativity and socioemotional competences is being developed. The project will set the agenda for a clearer and more public debate about research concerning aesthetic subjects in teacher education and stimulate the approach between teacher education and DKS. This can help teaching students gain confidence and action in their relationship with aesthetic learning processes and artist visits. Agenda Art Science Didactics seek cooperation with other relevant projects funded through FINNUT and others. The project will also be included in research-based teaching at Western Norway University of Applied Sciences bachelor's studies in music and at the master's degree in creative subjects and learning processes.

Prosjektet har hatt som målsetting å sette dagsorden for en tydeligere og mer offentlig debatt omkring forskning som gjelder estetiske fag i lærerutdanningen, og stimulere til en tilnærming mellom lærerutdanningen og DKS. Agenda kunstfagdidaktikk (AK) har søkt samarbeid med andre relevante prosjekter som er finansiert via FINNUT og andre, og vi har også hatt kontakt med Seilet - Huset for kunst og kultur i skolen. Prosjektet har videre inngått i forskningsbasert undervisning og oppgaveskriving/utvikling ved master i Kreative fag og læreprosesser ved HVL. Prosjektet har pågått i en tid preget av innføring av ny lærerutdanning, lansering og debatt rundt regjeringens strategi for praktiske og estetiske fag i skolen. Både AK og andre interesseorganisasjoner har kommunisert og vært aktive og delaktige i å bringe fram elementer i en debatt om praktiske og estetiske fag og læreprosesser i skolen, slik som demonstrasjonen for sang i læreplanen foran Stortinget 12. juni 2019.

Tippemidlene finansierer årlig 270.000.000 kroner til kunstnerbesøk i skolen gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Alle skoler får besøk av kunstnere flere ganger årlig (www.kulturtanken.no). Agenda kunstfagdidaktikk er knyttet til innovasjonsprosjektet “Skole og konsert - fra formidling til dialog” (DiSko), (www.diskoprosjektet.no) finansiert av FiNNUT, der vi arbeider med utvikling av likeverdige relasjoner mellom lærere og musikere ved musikerbesøk. Et funn er at mange lærere mangler kompetanse og bevissthet omkring estetiske fag og arbeidsmåter. Skoler er ofte ikke i stand til å benytte seg godt av kunstnerbesøk. En vanskelig situasjonen for de kunstfagdidaktiske faga i lærerutdanninga ser ut til å medvirke til lav utnyttelsesgrad av kunstbesøk for skolene og elevene. Med framvekst av 5-årige lærerutdanninger med sterk faginndeling, er vår bekymring at den estetiske dimensjonen vil bli ennå mindre påaktet i lærerutdanningene enn i dag. Kunstfagdidaktiske miljø i høyere utdanning er små og ofte uten innflytelse på graden av estetisk innhold i utdanningsprogrammet. Denne situasjonen utspilles parallelt med at Stortinget har bedt om en plan for å styrke de estetiske fagene i skolen (http://www.sef.no/nyheter-1/fag-fordypning-forstelse) og at en ny læreplan med sterkere fokus på kreativitet og sosioemosjonelle kompetanser er under utarbeiding. Prosjektet vil sette dagsorden for en tydeligere og mer offentlig debatt omkring forskning som gjelder estetiske fag i lærerutdanning, og stimulere til tilnærming mellom lærerutdanning og DKS. Dette kan bidra til at lærerstudenter skaffer seg fortrolighet og handlekraft i forholdet sitt til estetiske læreprosesser og kunstnerbesøk. Agenda kunstfagsdidaktikk søker samarbeid med andre relevante prosjekt som er finansiert via Finnut og andre. Prosjektet vil også inngå i forskningsbasert undervisning ved HVL sine bachelorstudier i musikk og ved master i Kreative fag og læreprosesser.

Funding scheme:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren