Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Offentlig PHD innen kulturskoleutvikling, samarbeid TATO/Tynset kommune og UiA

Alternative title: Offentlig PHD innen kulturskoleutvikling

Awarded: NOK 1.8 mill.

The Norwegian Council for Schools of Music and Performing Arts have the vision of a ?School of Music and Performing Arts for all?. The position of School of Music and Performing Arts is enshrined in the Education Act, and with this background it is natural to assume that arts education is important to many, be they students, teachers, or parents. All municipalities have a School of Music and Performing Arts, but they all are dissimilar in design and tend to be organized very differently from one municipality to another. The term is the ?School of Music and Performing Arts? and it should therefore correlate closely with elementary school education. The interaction between cultural and elementary schools is often unequally organized and unequivocally rooted in the municipality's planning. By looking at the different organizational models and the cooperation between culture schools and elementary schools, as well as interviewing pupils who have instrumental tuition associated with these models, I aim to uncover whether in fact the different models provide different learning outcomes in a school setting, both in terms of instrumental education but also with regard to the rest of the school day. The main research question is: What impact do different organisational models of cooperation between culture schools and elementary schools have on instrumental tuition? The study will attempt to provide a foundation for the selection of different cooperation models for each municipality.

Med utgangspunkt i problemstillingen ønsker jeg å finne ut om det er hensiktsmessig med kulturskole integrert i grunnskolen og om det er mulig å si noe om hvordan ulike organiseringsformer fungerer sett ut fra elevens opplevelse av progresjon og læringsutbytte. For å undersøke dette har jeg foreløpig disse tankene om mulige forskningsspørsmål: - Hvordan opplever eleven å ha selvvalgt, instrumentalopplæring ukentlig inn i grunnskolehverdagen med spesiell vekt på progresjon? - Hvordan opplever eleven at instrumentalundervisningen påvirker de andre fagene i skolehverdagen (motivasjon, trivsel, faglig utvikling og sosial utvikling) og mister de noe ved at de forlater klassen? (sosialt, faglig) - Med bakgrunn i ulik organisering av samarbeid kulturskole-grunnskole: Hvilke utfordringer møter lærerne i både grunnskole og kulturskole ved denne organiseringen? - Betyr det noe for foreldre/foresatte at kulturskolen er organisert inn i skoledagen og hvordan opplever de elevens progresjon og også interesse?? Forskningsdesign: Jeg ønsker å basere min forskning innen kvalitative metoder basert på intervjuer og observasjon i klassesituasjon og i instrumentalopplæringen. I tillegg ønsker jeg å se på ulik organisering ved å studere dokumenter som sier noe om kulturskolens organisering i kommunen, årsplaner og fagplaner den enkelte skole selv har utformet. Ut fra disse punktene kan det se ut til at forskningsmetoden jeg beveger meg mot er en kvalitativ kasusstudie. Jeg ønsker å avgrense til maksimalt tre ulike kasus, slik at jeg kan gå i dybden av hvert av dem. Preliminære tanker rundt tre ulike artikler er: Artikkel 1. Elevene og deres foreldres opplevelse av å ha kulturskolen (instrumentalundervisning) integrert i skolehverdagen. Artikkel 2: Hva er kulturskolens og grunnskolens perspektiver på fenomenet kulturskole integrert i skolehverdagen. Artikkel 3: En beskrivelse av de ulike modeller som finnes for denne typen samarbeid og en analyse av disse ulike modellene.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune