Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Competencies in management in the public sector

Alternative title: Kompetanser ved ledelse i offentlig sektor.

Awarded: NOK 1.7 mill.

This study investigates the discourse and practice of strategic leadership among leaders in a county municipality as they are doing strategic plans. The study is based on the premise that strategic leadership is a part of socially constructed systems and social communities that form the contexts for leaders' narratives and actions. Societal changes in general, and political decisions regarding mergers and divisions of county municipalities, create new conditions for strategic leadership. It is expected that leaders contribute to realizing social missions, the organization's visions and goals in step with changes and restructuring. Research has shown that actors rely on different definitions and interpretations when describing the phenomenon of strategic leadership and that there is a need for studies of strategic leadership at the regional governance level. The main goal of this study has been to identify, investigate and understand strategic leadership when doing strategic plans. The study has a qualitative research design and is a single-case study of a county municipality. The empiric material is based on reflection notes, semi-structured interviews, and observations of a total of 10 leaders at two different levels of leadership (top- and middle leadership). The data analysis was conducted using qualitative content analysis, with the methods of summative content analysis and conventional content analysis. The general analytical and methodological perspective is based on sociological institutionalism, with contributions from perspectives drawn from institutional work and institutional logic, the practice of strategy, sensemaking and loosely coupled systems. The study shows that strategic leadership is not tied to one specific leader, but to collective actions in daily life where leadership is exercised. Collective actions are, among others, to analyze data, prioritize area of focus, create action plans, coordinate activities and strategic actors and to facilitate collective meaning-making. There are minimal sectorial differences when leaders describe strategic leadership. Furthermore, the study shows that strategic leadership is closely tied to a goal-oriented effort and the significance of long term thought and action in order to improve efficiency and change organizational practice. The study reveals that top leaders have an outward-looking focus and are concerned with expectations and requirements in external environments. Top leaders emphasize the importance of seeing «the big picture» and to think holistically. Middle leaders focus on internal processes and efforts to tie together strategic decisions made at the highest administrative level and on what happens at the operational level when strategies are put into practice. A central strategy is to tie new ideas to local practices and to what employees are already doing in daily life. The study clarifies how the execution of strategic leadership activate different forms of leadership competencies. On the one hand, the study indicates that cognitive leadership competencies and interpersonal leadership competencies are relevant for all leaders, regardless of administrative level. On the other hand, the study shows that strategic leadership competence and contextual leadership competence are tied, respectively, to top leaders and intermediate leaders. In summary, the study shows that strategic leadership is not something attributed to the organization or to specific leaders, but what the leader and employee do together on a daily basis. Strategic leadership ties together strategic actions, actors and social structures and is an art of balance that encompasses leadership of and leadership in an organization. The studies contribute knowledge to the practice and research field through contributing to increased understanding of the term strategic leadership and the execution of strategic leadership in the context of county municipality.

Hovedmålet for studien har vært å identifisere, undersøke og forstå strategisk ledelse ved gjennomføring av strategiske planer. Resultatene viser at strategisk ledelse knyttes til et målrettet arbeid for å forme, opprettholde og endre praksis for å realisere organisasjonens visjoner og mål. Strategisk ledelse er ikke noe en organisasjon har, men det lederne og medarbeidere gjør sammen i hverdagen. Å koble sammen strategiske handlinger, aktører og sosiale strukturer er betydningsfullt for å forstå og gjennomføre strategiske planer. Studiens funn viser kompleksiteten i strategisk ledelse og de mange forhold som muliggjør og begrenser handlingsrommet for strategisk ledelse i og av en fylkeskommune, og gir økt forståelse av strategisk ledelse i offentlig sektor. Videre bidrar studien til å kaste lys over kompetansekonseptet relatert til strategisk lederskap i offentlige virksomheter. Den gir kunnskap om nyanser og aspekter av kompetansebegrepet, og spesielt hvordan nyansene og aspektene av lederskapskompetanser gir hjelp til å identifisere, beskrive og forstå strategisk ledelse.

Stadige endringer og komplekse utfordringer som helse og levekår, næring, kompetanse og integrering, gir utfordringer knyttet til ledelse i offentlig sektor. For å lykkes som leder, fordrer dette trolig andre lederegenskaper enn tidligere. Crossan& Apaydin (2010) peker på at ledere må være ambisiøse, kunne utføre ulike handlinger trinnvis, vise endringsvilje, tørre å utforske, vise fleksibilitet, motivere gjennom tydelige og konkrete framovermeldinger. Prosjektet undersøker hvordan ledere innenfor utdanning og andre sektorer i en fylkeskommune beskriver sin kompetanse knyttet til implementering av strategiske planer. Arbeidet har følgende problemstilling: Hvordan beskriver ledere i en fylkeskommune kompetanser knyttet til strategisk ledelse, og hvilken betydning kan dette ha for strategisk ledelse i utdanningssektoren? Prosjektet stiller følgende forskningsspørsmål: 1. Hvilke kompetanser ved ledelse fremhever ledere som viktige ved implementering av strategiske planer i en fylkeskommune? 2. Hvilke forskjeller er det mellom sektorene med hensyn til ledernes beskrivelser av kompetanse for strategisk ledelse? 3. Hvordan beskriver ledere i utdanningssektoren sine personlige visjoner og troen på å lykkes i ledelse av implementering av strategisk planer? I prosjektet velges kvalitativ metode, som gir støtte til å systematisere og få innsikt i fortellingene til lederne ut fra lederens eget perspektiv og ledernes egne fortolkninger. Det etableres et strategisk utvalg bestående av ledere og mellomledere fra ulike sektorer i en fylkeskommune. Utvalget vil til sammen utgjøre om lag 20-25 informanter og representere begge kjønn, ulike aldersgrupper og har ulik utdanning- og erfaringsbakgrunn. Forskningsarbeidet gir mulighet til å studere ledelse innenfor ulike sektorer i en fylkeskommune og forventes å gi økt kompetanse om strategisk ledelse. Resultatene vil gi viktig kunnskap om strategisk ledelse i skolen og skoleleders mulighet for å styrke elevens læring.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources