Back to search

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

Alternative title: National Health Analysis Platform

Awarded: NOK 165.9 mill.

The National Health Analysis Platform will provide easier access to health data for research, across health registries and other relevant data sources. The solution will provide simpler guidance, application and analysis services for access to and analysis of health data. Examples of data sources in the platform will be national health registries, medical quality registries, population-based health surveys, biobanks and socioeconomic data. What data sources to be included on the platform, and in which order they are implemented, will be clarified during the project period. The project includes investigation, planning and an implementation phase, where the ambitions for the platform and the analysis services at the platform will be realized step by step.

Den nasjonale helseanalyseplattformen skal gi enklere tilgang til helsedata for forskning, på tvers av helseregistre og andre relevante datakilder. Løsningen skal tilby enklere veilednings-, søknads- og analysetjenester for tilgang til og analyse av helsedata. Aktuelle datakilder for plattformen vil være nasjonale helseregistre, medisinske kvalitetsregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobanker og sosioøkonomiske data. Hvilke datakilder som skal inngå på plattformen, og i hvilken rekkefølge de implementeres, avklares nærmere i prosjektperioden. Prosjektet innebærer både utrednings-, planleggings- og gjennomføringsfase, der målbildet for plattformen og tjenestene på plattformen skal realiseres stegvis. Prosjektet er etablert med bakgrunn i en situasjon der forskere bruker uforholdsmessig mye tid og forskningsmidler på å få tilgang til helsedata, spesielt ved behov for kobling av data fra flere datakilder. Løsningene fra prosjektet vil gi store tidsbesparelser for forskere. Den samfunnsøkonomiske gevinsten fra hele Helsedataprogrammet er beregnet til 6,8 mrd kroner. Direktoratet for e-helse ved Helsedataprogrammet utreder og etablerer den nasjonale helseanalyseplattformen for forskning på vegne av helse- og forskningssektoren. Som en del av prosjektet blir det også utredet hvordan en forvaltningsorganisasjon for helseanalyseplattformen skal håndteres og hvor denne skal ivaretas organisatorisk.

Funding scheme:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Funding Sources