Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om støtte til å etablere H2020-prosjekt for utvikling, klargjøring og demonstrasjon av produkt for medisinsk avstandsoppfølgning.

Awarded: NOK 74,999

Målet med H2020-prosjektet er å utvikle, klargjøre og demonstrere et helheltig og full-integrert sensorsystem for medisinsk avstandsoppfølgning bestående av: 1) kroppsbårne sensorplastre som måler ulike parametere i kroppen og sender data videre til en IoT-hub; 2) en IoT-hub (gateway) som mottar data fra sensorplaster og sender informasjon videre til en skyplattform; 3) en skyplattform basert på åpne standarder og API som avgjør helsetilstanden til bruker og kommuniserer informasjon, varlser og alarmer til brukeren selv, pårørende eller helsepersonell. Den første sensorapplikasjonen Mode Sensors AS fokuserer på er for tidlig oppsporing og forebygging av dehydrering. Årsaken til dette er at det ikke finnes noen gode verktøy eller gull-standard metode for å måle væskebalanse. Det er derfor er et stort udekket behov og investeringsvilje blant kommuner og helseforetak for nye løsninger som hjelper dem med å følge opp pasienter/helsetjenestemottakere med væskebalanseproblemer. Formålet/ ambisjonen med prosjektet er å utvikle et helhetlig og full-integrert sensorsystem som vil forbedre helse- og omsorgssektoren ved å: 1) Redusere antall innleggelser og følgevirkninger forårsaket av dehydrering 2) Effektivisere arbeidsrutinene til helsepersonell ved at de får et verktøy for automatisk registrering og som hjelper de med fokusere på de brukerne som trenger ekstra oppfølgning. 3) Bidra til økt livskvalitet blant eldre ved å holde dem friske, aktive og selvstendige lengre. Dersom man lykkes med innovasjonsprosjektet har man også et solid fundament for å lage andre sensorapplikasjoner som fokuserer på andre helsetilstander, f.eks. til overvåking av hjerte, respirasjon, temperatur, osv. Den primære FoU-utfordringen er å utvikle et full-integrert sensorsystem som: 1) tilfredsstiller regulatoriske krav til medisinsk utstyr; 2) tilfredsstiller helsetjenestens krav til interoperabilitet og datasikkerhet; 3) er tilpasset helsetjenesten arbeidsprosesser og infrastruktur.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020