Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Utvikling av en digital didaktisk undervisningsplanlegger for lærere, DigUP

Alternative title: The development of a digital didactic tool for planning teaching sequences

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

295690

Project Period:

2020 - 2023

Location:

The objective of the innovation project DigUp is to develop a research-based, open access online tool for the planning of teaching sequences. This tool will make it possible for teachers to share and cooperate in their planning of lessons, and will ensure coherence between teaching objectives, content, methods and assessment. The project owner is Jærskulen ? a consortium of four municipalities (Gjesdal, Hå, Klepp og Time), and DigUp is developed in collaboration with researchers from the Reading Center and University of Stavanger. In fall 2020, teachers in Jærskulen responded to a survey asking about various aspects of their existing planning practice. Information from these responses was used in developing a prototype of DigUp. The prototype was completed in summer -21. Its design and functionalities are an outcome of close collaboration between teachers, software developers and researchers. Draft versions of the protype were developed on the basis of existing research, in combination with findings from the survey data, and other feedback from teachers. All teachers in Jærskulen are invited to test out the prototype during winter 2021/-22. Following this period, a sample of 30 teachers will be participating in focus groups, to share their experiences from testing the prototype. In addition to data from the focus groups, we also collect anonymous log data of teachers? navigation patterns when using DigUp. This data will be collected using the software Hotjar. Together, the log data and focus group data will be used to improve DigUp, before it is finalized in spring -23. The field trial of the DigUp tool is accompanied by the researchers? write-up of the study protocol, presenting the overall design of the research-based innovation. The study protocol is planned submitted to a scientific journal in spring -22. In addition, preliminary findings from the project will be presented at scientific conferences, and are also communicated to collaborating partners.

Digital teknologi har stort potensial til å forbedre lærernes planleggingspraksis, men til dette trengs nye og innovative verktøy. Innovasjonen (DigUP), som skal utvikles i dette prosjektet, er et plattformuavhengig nettbasert planleggingsverktøy for lærere. Innovasjonen har som mål å støtte lærerne i transformasjonen fra styrende dokumenter for opplæringen til konkret undervisning i fagene. Verktøyet skal utvikles i tett samarbeid med praksisfeltet og lærernes behov. På den måten vil empirisk forskning ligge til grunn for utviklingen av DigUp og hvordan lærerne best kan støttes i transformasjonsprosessen. DigUp vil ha særlig aktualitet i implementeringen av revidert læreplan høsten 2020. DigUP skal være fleksibel og interaktiv, og utvikle lærernes kompetanse til å designe god undervisning som inkorporere lesing, skriving, regning, muntlighet og IKT på fagspesifikke måter og bidra til å styrke sammenheng mellom mål-innhold-arbeidsmåter og vurdering. DigUP vil gi forbedret undervisningskvalitet fordi innovasjonen skal sikre at forskningsbasert kunnskap ligger til grunn for lærernes beslutninger og dermed bidra til bedre beslutningsprosesser. DigUP har til hensikt å styrke samarbeid mellom lærere ved at det digitale verktøyet gir muligheter for deling av undervisningsplaner og på den måten bidra til kunnskapsdeling og effektivisering. For å sikre DigUP som et allment verktøy for hele skole-Norge brukes både Språkløyper og ordning for desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM). Synliggjøring i utdanningssektoren vil sikres gjennom en kommunikasjonsplan og vil benytte seg av høyfrekvente nettsider: (UiS/Lesesenteret), Facebook (Lesesenteret, Språkløyper, Undervisningsopplegg etc.) tidsskrift (Utdanning/Bedre Skole). En prototype vil bli utviklet i en norsk kontekst, men skal også kunne overføres og tilpasses andre landsutdanningssystemer.

Activity:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren