Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Women in Economics Network – Nettverksbygning innenfor Samfunnsøkonomi

Alternative title: Women in Economics Network

Awarded: NOK 3.0 mill.

About 28% of economists at Norwegian universities and colleges are women, however only 15% of professors in economics are women. These figures reflect a general underrepresentation of women in economics internationally. Moreover, at the largest international conferences, women's participation on panels or as speakers is about 15-20%. Nevertheless, the proportion of women among PhD students is significantly higher: approximately 50% of all PhD students in economics in Norway are women, and on an international perspective, the proportion has been high for many years. WomEN creates a novel meeting space where women in economics can meet, exchange experiences, and get inspired by new role models. The project initiated various measures to strengthen women within the economics profession and to promote the gender balance in permanent positions and academic top positions within the field. Such measures include (virtual) networking meetings for female economists in Nordic countries, an electronic platform to make female economists more visible, and targeted measures to promote women's research output. All measures are empirically evaluated, contribute to NHH's strategy for gender balance, and the results are broadly communicated. In addition, we assist other disciplines and professions that aspire to improve their gender balance by communicating our experiences.

WENetwork vil bidra til strukturelle og kulturelle endringer innenfor samfunnsøkonomisk forskning, ved å fremme kjønnsbalansen i faglige toppstillinger. Kvinner utgjør 24% av akademisk stab innenfor samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, og bare 10% av professorer. Kvinneandelen er relativt lik ved andre universiteter i Norge: Totalt sett utgjør kvinner 28% av akademisk stab innenfor samfunnsøkonomi og 15% av professorer. Tallene for Norge speiler en generell underrepresentasjon av kvinner i samfunnsøkonomi på verdensbasis. Ved de største internasjonale konferansene utgjør kvinner mellom 15-20% av foredragsholderne. Likevel er andelen kvinner blant stipendiater vesentlig høyere. Omtrent 50% av stipendiater i samfunnsøkonomifaget i Norge er kvinner, og internasjonalt sett har andelen vært høy i mange år. WENetwork skal skape et møterom der kvinner i samfunnsøkonomi kan utveksle erfaringer, kontakter og få nye rollemodeller. Vi vil sette i gang ulike tiltak for å styrke kvinner innenfor økonomifaget og for å fremme kjønnsbalansen i faste stillinger og faglige toppstillinger: (i) nettverkskonferanser hvor både internasjonale kvinnelige toppforskere og unge kvinnelige forskere fra Norge og Norden skal delta, (ii) reisestipend for nettverkingsopphold, (iii) presentasjons- og ledertrening for kvinner og (iv) et elektronisk nettverk for kvinnelige økonomer i Norge og andre nordiske land for rekruttering, medforfatterskap og seminardeltakelse. Tiltakene vil bli empirisk evaluert og resultatene bredt kommunisert. Vi ønsker også å inspirere andre fagfelt og arbeidsplasser som har utfordringer med kjønnsbalansen.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources