Back to search

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Deltagelse i EERA JP ESI - Energy Systems Integration

Awarded: NOK 0.46 mill.

The aim of the project was to promote Norwegian priorities and influence the research agenda to achieve synergy between and optimal utilization of different forms of energy and energy systems. In this context should Norwegian business and industry be involved and informed about the ongoing activities and opportunities in connection EU's energy visions and programs. While the first year of the project proceeded as planned were the second two years heavily influenced by the pandemic corona epidemy. Several workshops which were planned and required international in-person participation were either postponed or had to be held virtually. This was the same for national activities also. As a matter of fact was the progress not as originally planned. However, several international initiatives were started in context with or as a result of activities within this project. These were for example providing input and feedback programs of the EU (e.g. Horizon Europe, ETIP-SNET) but also in connection of forming consortia to apply for EU funding with participation of Norwegian companies and public as well as research organizations. NORCE is going to continue its active participation within the EERA JP Energy Systems Integration.

Based on the activities within the project were several new contacts and cooperation with other research organisations, industries, businesses and public organisations in Norway and Europe established. These lead to the possibility of being able to present and represent Norwegian interests towards the EU programs on integrated energy systems. At the same time were these new contacts in the area of energy systems generating new and extended possibilities for cooperation for research, industrial and public organisations. This lead during the duration of the project already to opportunities for proposals and spin-off projects on integrated energy systems. Furthermore was it possible to promote the area of integrated energy systems and Norwegian perspectives while commenting and providing input to future programs and strategies on tightly integrated and renewable energy systems across energy sectors and vectors.

NORSK ønsker å fortsatt være en aktiv deltager i EERA JP ESI. Fremtidige energisystemer vil være tett koblet og integrert på tvers av systemer som både produserer, inneholder og forbruker energi (elektriske, termiske, vannsystemer, transportsystemer). Dette er påkrevd for ytterligere å redusere energiforbruk, utslipp og ressursbruk samt for å utnytte energi som ellers ville gått til spille. For at dette skal kunne oppnås, er det behov for utvikling av både kunnskap, teknologi og politiske og samfunnsmessige rammebetingelser som kan sikre at nye energikonsepter faktisk blir innført og tatt i bruk. For tiden er NORCE og NTNU involverte norske instituttet involvert i JP ESI. NORCE (tidligere IRIS) har de siste årene deltatt i utforming av programmet og koordinert SP3 (Technology) og SP4 (Consumer). NORCE vi fortsatt lede SP3 og delta i SP4, mens ledelsen av SP4 er overtatt av UiS. Workshops om EERA JP ESI er aktuell for å få flere norske virksomheter engasjert. Formålet med workshop vil være å få opp problemstillinger norske bedrifter opplever i arbeidet med å realisere integrerte energisystemer, det være seg av både teknologisk, regulatoriske eller markedsmessige betingelser eller forbrukeres vaner, kompetanse eller ønsker. Workshops kan også bidra til å samle nøkkelpersoner for å skape en mer systematisert felles arena og agenda mellom næringsaktører, offentlige aktører, forskere og utenlandske aktører. NORCE' deltagelse i EERA-programmet øker sannsynligheten for på sikt å komme inn i prosjektkonsortier med gode samarbeidspartnere. Dette er i tråd med NORCE' strategi for økt posisjonering internasjonalt og økt innslag av EU-finansierte prosjekter i vår portefølje. Det er også av nasjonal verdi at norske deltakere kan reise norske problemstillinger. Dette kan gi norske aktører mer adgang til sentrale europeiske aktører gjennom JP ESIs aktiviteter, og gjennom nasjonale skyggeaktiviteter vi arrangerer knyttet til JP ESI.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi