Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Future Research- and Organizational development in Natural sciences, Technology and Theology – FRONT2

Alternative title: Fremtidsrettet forsknings- og organisasjonsutvikling i naturvitenskap, teknologi og teologi - FRONT2

Awarded: NOK 7.0 mill.

The vision for FRONT2 is equal opportunities for women and men in academia. FRONT2 further develops the best structural measures from FRONT1, the former BALANSE project at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, UiO. Revised measures are tested at the Natural History Museum and at the Faculty of Theology. This collaboration provides a unique opportunity to work systematically with organizational development and management in a gender perspective at units that are very different in size, organization, subject and research tradition. The focus is shifted from measures aimed at women, to research culture, academic environment and change of informal structures and culture at the departments and in the research groups. FRONT2 includes the theme of men and masculinity, which can offer a great potential for cultural change. A significant research material from FRONT1 provides the basis for further knowledge development, which in FRONT2 is used to develop measures followed by follow-up research. An important success factor for FRONT1 has been management anchoring and integration into ordinary structures. Corresponding anchoring is therefore central to all partner institutions in FRONT2. The collaboration with gender researchers from the Center for Gender Research at UiO continues in FRONT2 and is expanded with the Royal Institute of Technology. The project is progressing well and the various work packages have gained a thorough knowledge base for further work with organizational and cultural change. Work package «Gender-neutral recruitment processes» We have carried out studies of the recruitment processes at a scientific level and prepared proposals for new procedures and policies. Systematic efforts have been made to share the experiences from the studies with relevant actors. The work package collaborates with the Department of Psychology at UiO, which has its own HUB-project on employment processes. The results will be available in a report in the autumn of 2021. The project group is now working on a training program that will constitute module 2 in the management program. Work package «Further development of management module on gender balance and gender equality» The leadership program consists of four modules aimed at the management groups at MN's departments, as well as at TF and NHM: Module 1: Change processes in academia - work environment, organizational change and resistance Module 2: The recruitment processes Module 3: Operational everyday management - annual accomplishment summary and development review, career guidance, etc. Module 4: Masculine identity and culture We have successfully completed a pilot on module 1 for the top management at MN. This module will now be tested at the departments. Work package «Masculine identity and culture in the research organization» Despite the fact that academia is still characterized by a majority of men at higher position levels and in 'harder' subject areas, and despite the fact that academic prestige and hierarchy are mostly linked to men, there is insufficient research on men in academia and on the significance of masculine norms and professional hierarchies. With this as a backdrop, the work package will broaden the view of men's roll in the academia. We have conducted several group discussions and individual interviews. We have also had a major review of research on men, masculinities, professional hierarchy and prestige. Much of this material can be read in the book "Gender equality in academia - from knowledge to change" which will be published in the autumn of 2021. Work package «Knowledge sharing and communication. Contributions to local, national and international learning arenas» There has been significant activity connected to knowledge sharing and communication throughout the corona period. Locally, we have presented and discussed FRONT with our partners. Nationally, we have presented FRONT in the University and College Council, NORAD and in the HUB network. We have established an important collaboration with GenderAct at UiB. In the autumn of 2021, a national FRONT conference will be held. At the international level, FRONT's international research network has contributed to a broad sharing of experiences and knowledge development. The research from the project has been presented at workshops at renowned conferences. Work package «International expert panel» The work package includes three international research networks. The "Gender and Precarity" network has planned a number of zoom seminars and distributed a "call for abstract" to a special issue of "Learning and Teaching: the International Journal of Higher Education in the Social Sciences". The "Gender and organization" network focuses on exchanging experiences about and developing methods for gender equality work in academic organizations. The "Men and masculinity" network is working on a special issue for "Gender, Work and Organization".

-

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), Teologiske fakultet (TF) og Naturhistorisk Museum (NHM) ved Universitetet i Oslo (UiO) har en felles hovedutfordring med akkumulert kjønnsubalanse fra student- til professornivå. Ulikhetene i størrelse, fag- og forskningstradisjon, organisering og publisering ved de tre enhetene gir et godt utgangspunkt for å identifisere og synliggjøre betydningen av forskningskultur som grunnlag for utvikling av organisasjonskultur og ledelse i et kjønnet perspektiv ved UiO. Samarbeid med Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved UiO og Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm gir prosjektet forsknings- og kjønnsfaglig forankring. FRONT2 inkluderer en utvidet organisatorisk analyse og knytter tiltak til lokal utvikling ved enhetene, slik at begrensingene ved en "top-down" strategi reduseres. Tiltakene innen organisasjons- og lederutvikling er tett koblet for å oppnå reell og varig endring. FRONT2 søker å belyse samspillet mellom den formelle og uformelle strukturen og arbeide for kjønnsbalanse og et bevisst kjønnsperspektiv på begge nivåer. Prosjektet vil videreutvikle de beste strukturelle tiltakene fra det pågående Front-prosjektet, samtidig som kunnskapsgrunnlaget om menns og kvinners erfaringer og vurderinger av forskningsorganisering og fagkultur utvides. Prosjektet tar utgangspunkt i at den nordiske modellen, med balanse mellom arbeid og omsorg, kan fungere godt også i forhold til stadig hardere internasjonal konkurranse, men at dette krever bedre kunnskap og tilpassede tiltak som trekker inn både menn og kvinner. Prosjektet vil utnytte en aktiv støtte fra ledelsen ved de tre enhetene, og på denne måten sikre en solid oppfølging slik at nytteverdien av hele satsningen blir realisert. BalanseHub FRONT-Node@UiO vil bidra til BalanseHub ved å dele forskningsresultater og erfaringer fra to perioder med BALANSE-prosjektet FRONT. Vi vil delta på og ta ansvar for å arrangere både et nasjonalt nettverksmøte innen BalanseHub og nasjonale møter for erfaringsdeling og diskusjon. Forskningsresultater fra FRONT, som er samlet inn i løpet av seks år, skal publiseres i en egen bok (Cappelen Damm) med egen lanseringskonferanse. I tillegg til bokprosjektet skal det utarbeides oppsummerende rapporter fra prosjektperiodene som skal mangfoldiggjøres og deles. Samlet vil våre resultater danne et viktig grunnlag for arbeidet med kjønnsbalanse i norsk akademia, og være av stor interesse for alle deltagere i BalanseHub. Det internasjonale ekspertpanelet som er etablert i FRONT vil bidra til en kontinuerlig utvidelse av erfaringsgrunnlaget og faglig utvikling av prosjektet. FRONT har lagt stor vekt på langsiktig ledelses- og organisasjonsutvikling med et tydelig kjønnsperspektiv, rettet mot alle ledernivåer fra dekanat/museumsledelse til seksjonsledere og forskningsveiledere. Hensikten er å øke bevisstheten om behovet for likestillingsarbeid, kunnskapen om hva som må endres i organisasjonen for at likestilling skal oppnås og viljen til gjennomføring. Via internasjonal vitenskapelig formidling og publisering bidrar prosjektet i den akademiske forskningsfronten. Deltagelse i BalanseHub vil gi FRONT et større kontaktnettverk, bredere nedslagsfelt og større systematikk i utveksling av erfaringer, vurderinger, tiltak og forskningsfunn. FRONT-Node@UiO vil gi oss økte ressurser til formidling av kunnskap og erfaringer, erfaringsutveksling og nettverksbygging, og bidra til å øke vårt potensiale for påvirkning ut over egen virksomhet. FRONT med fem samarbeidspartnere og vårt nettverkssamarbeid med UiB og Institutt for samfunnsforskning, vil gi økt kraft til BalanseHub.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse