Back to search

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: 100% Renewable Energy for Heating and Cooling in Buildings

Awarded: NOK 0.90 mill.

In EU households space heating and hot water accounts alone for 79% of the total energy use. 84% of the heating and cooling is done with fossil fuels, and only 16% by use of renewable energy sources. For example, 70% of the EU population lives in privately owned dwellings. In Norway the situation is different, with phase out of the use of mineral oil for heating, and mainly electricity, direct or to heat pumps, and wood log combustion for heating. The horizontal work group (HWG) 100% RE Buildings supports 100% renewable energy (RE) in existing and new buildings (in dwellings and other buildings) that not easily can be connected to a district heating network for heating, or cooling, due to e.g. location or low energy need. The goal with the HWG is to define a strategy for 100% RE for heating and cooling in buildings in Europe. The final target is 100% RE within 2050. A vision, a strategic research and innovation agenda and a roadmap will be developed with a timeline and actions needed to reach the final target, and in addition targets for 2030, including policy recommendations to assist politicians in defining correct framework conditions, especially in the form of support to research and development. The HWG will work in parallel with the other RHC-ETIP HWGs, with a harmonised timeline. Thematic groups will define the content in central topics, collect input from stakeholders and give input to the common HWG documents, which again will contribute to a common vision, strategic research agenda and roadmap for RHC-ETIP. Results from the work will directly influence the EUs research priorities, in a direction that is desirable for Norway and Norwegian actors. It is then important to promote joint Norwegian priorities and research agenda. Space heating in the future is a subject that is very important for Norway and Norwegian industry, both nationally and with regards to export of Norwegian technology and Norwegian products in an international market. Norwegian leadership of the horizontal work group will secure that Norwegian interests are caretaken. The work was carried out as planned, and the vision, the strategic research and innovation agenda and the roadmap are all available at the RHC-ETIP homepage.

Resultater fra arbeidet har bidratt til å påvirke EUs forskningsprioriteringer, i en retning som er ønskelig for Norge og norske aktører. Det er viktig å fremme samlede norske prioriteringer og forskningsagenda. Fremtidens boligoppvarming er et tema som er meget viktig for Norge og norsk industri, både nasjonalt og med tanke på eksport av norsk teknologi og norske produkter i et internasjonalt marked. Norsk ledelse av den horisontale arbeidsgruppen har bidratt til å sikre at norske interesser blir hensyntatt.

I EU husholdninger står oppvarming og varmt vann alene for 79% av det totale energiforbruket. 84% av oppvarming og kjøling skjer ved bruk av fossile brensler, og bare 16% ved bruk av fornybare energikilder. For eksempel, 70% av EU sin befolkning bor i privateide boliger. I Norge er situasjonen en annen, med utfasing av oljefyring og i hovedsak el, direkte eller til varmepumper, og vedfyring for oppvarming. Den horisontale arbeidsgruppen (HWG) 100% RE Buildings (100% fornybar energi i bygninger) støtter 100% fornybar energi (RE) i eksisterende og nye bygninger (i boliger og andre bygninger) som vanskelig kan tilknyttes et fjernvarmenettverk for oppvarming, eller kjøling, pga. av f.eks. beliggenhet eller lavt energibehov. Målet med HWGen er å definere en strategi for 100% RE for oppvarming og kjøling av bygninger i Europa. Det endelige målet er 100% RE innen 2050. En visjon, en strategisk forskningsagenda og et veikart vil bli utviklet med en tidshorisont og aksjoner for å nå det endelige målet, samt et mål for 2030, inkludert policy anbefalinger for å hjelpe politikere til å sette de riktige rammebetingelsene, spesielt i form av støtte til forskning og utvikling. HWGen vil arbeide i parallell med de andre RHC-ETIP HWGene, med en harmonisert tidslinje. Tematiske grupper vil definere innholdet i sentrale temaer, samle input fra interessenter og gi innspill til felles HWG dokumenter, som igjen vil bidra til en felles visjon, strategisk forskningsagenda og veikart for RHC-ETIP. Resultater fra arbeidet vil direkte påvirke EUs forskningsprioriteringer, i en retning som er ønskelig for Norge og norske aktører. Det er da viktig å fremme samlede norske prioriteringer og forskningsagenda. Fremtidens boligoppvarming er et tema som er meget viktig for Norge og norsk industri, både nasjonalt og med tanke på eksport av norsk teknologi og norske produkter i et internasjonalt marked. Norsk ledelse av den horisontale arbeidsgruppen vil sikre at norske interesser blir hensyntatt.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi