Back to search

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Hydropower TCP, Hydropower and Fish annex XIII

Awarded: NOK 0.44 mill.

Hydropower is the most utilized technology among the renewable energy sources, however its impact on the environment is undeniable. Artificial facilities and operation potentially danger native fish and existence or availability of their habitats. Finding a solution to address the ecological, economical and social needs is therefore challenging. While their negative effects are well known historically, the new projects promote sustainable hydropower in the 21st century supported by research and legislative actions. IEA Hydro Annex XIII aims to enhance common understanding on the complex processes, while it also presents best practices for sustainable co-existence of fish and hydropower utilizing the same rivercourse.

The final outcome of the project is the Roadmap "Providing Best Practice for the Management of Fish and Hydropower Facilities". The document compiles general knowledge from ecologic, technical and operational point of view by presenting main and secondary impacts of hydropower on fish and their habitats. It also provides introduction to best practise for the management of fish and hydropower facilities at existing and new hydro projects. The knowledge is compiled in flowchart form as well, which stands as a simple decision-making tool. The user only requires basic information on selected hydropower projects to navigate through the flowcharts to identify potential impacts and find solutions for more sustainable hydropower. The Roadmap will be widely disseminated to hydropower companies, consultants, authorities and scientists across the world. The Roadmap will make it easier to combine good solutions for fish and hydropower in new and existing hydropower rivers.

IEA Hydropower TCP vedtok i februar 2013 å opprette et underprogram ved navn Hydropower and Fish (Annex XIII), og i desember 2013 ble SINTEF Energi engasjert for å organisere underprogrammet. Underprogrammet adresserer problemstillinger som belyser en bærekraftig vannkraftutnyttelse og samtidig forbedre vannkraftprosjekters økonomi. Bakgrunnen for dette ønsket er erkjennelsen av at fiskeressurser har avgjørende betydning for godkjenning og utforming av nye vannkraftprosjekt og forvaltning av eksiserende vannkraftanlegg. Dette har igjen avgjørende betydning for vannkraftens økonomiske rammer. Hovedmålet med underprogrammet er å dele informasjon om vannkraftens påvirkning på fisk og fiskeressurser, som kan øke kunnskapen og identifisere "best practice" løsninger for vannkraftdrift og avbøtende tiltak. En hovedaktivitet vil dekke utforming av nye vannkraftprosjekt, drift av eksisterende anlegg, samt modernisering av vankraftstasjoner med tilhørende utstyr og infrastruktur. Herunder vil det utarbeides forslag til forskningstema som blant annet vil omhandle de forskjellige deltakerlandenes forvaltningspraksis, hvordan internasjonale avtaler påvirker fiskeressursene i regulerte vassdrag, og løsninger for vassdragskontinuitet og vandring hos fisk. Hovedaktiviteten vil nå være å avslutte arbeidet i Annex XIII i form av en sluttrapport (Roadmap). Dette arbeidet vil i hovedsak innebære: -Forberedelser, reiser og deltakelse på fellesmøter i IEA hydropower, Annex 13 og møter i ledergruppa (ExCo). - Koordinering, ledelse og organisering av møter og arbeid i IEA hydropower, Annex 13. - Koordinere og utarbeiede rapporter og andre leveranser fra EERA JP - Koordinering og informasjon fra IEA hydropower, til andre interessenter i Norge og internasjonalt, f eks partnere i HYDROCEN, myndigheter og forvaltning i Norge, samt andre FoU-miljø nasjonalt og internasjonalt.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi