Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

IDUN - fra PhD til Professor Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse på Fakultet for Informasjonsteknologi og Elektroteknikk

Alternative title: IDUN - from PhD to Professor Gender balance in top research positions at the Faculty of Information Technology and Electrical Engineering

Awarded: NOK 4.5 mill.

The BALANSE project ?IDUN ? from PhD to professor? aims at increasing the number of female scientists in top positions at NTNU's Faculty of Computer Science and Electrical Engineering and has recruited nine female adjunct professors acting as mentors and role models for the researchers at the faculty?s seven departments located in Ålesund, Gjøvik and Trondheim. The female mentors are employed from August 2020 for the duration of two years. IDUN's team works closely with all department heads and HR, and provides support for both, the researchers and top management. IDUN started on 1st August 2019 with only 13.8 % women among professors at the faculty. The main reasons are that too few women are enrolled in the STEM studies at the Master level and that dropout of women increases the further up the career ladder they come. IDUN works on three different issues to improve gender balance: recruiting more women to all levels from Ph.D. to professor, helping to limit dropout of women and increasing the number of female scientists involved in international research projects. The central measure in the project is the employment of nine female adjunct professors, at least one at each of the seven institutes at the faculty. In the reporting period, the focus has been on the follow-up of candidates for these positions. In close collaboration with the department heads and the faculty?s senior HR advisers, the project has recruited 9 excellent female mentors. IDUN provides training for these professors to become role models and mentors for 3-5 mentees each. We have formed nine groups linked with departments of the IE faculty and mentors and mentees have the opportunity to collaborate and work together. 35 researchers at their early career stage have signed up as mentees in the IDUN Scientific Mentoring Program. IDUN Scientific Mentoring Program Seminars have started with its initial seminars 28 August, 3 and 4 September 2020 and the last seminar on 4th June 2021. The mentoring activities focus on group work on a specific research topic, networking, proposal writing and career planning activities. The follow-up activities are regular weekly and monthly meetings between mentors and mentees, organising of workshops, webinars and events together, and also participate in conferences and writing scientific articles together. IDUN is building up on knowledge and experience from three gender equality projects at NTNU: weLead, The Girl Project Ada, and the BALANCE project «Equality from below. Towards a gender-balanced NTNU 2025 ». Based on experiences from these initiatives, IDUN works with three main elements: Strategic embedding - IDUN creates an integrated and mandatory collaboration between the management and the staff at the faculty, focusing on gender balance. An important measure against the dropout is a unique research focused mentoring scheme for the groups of female and male scientists at the early stages of their careers, in particular at the levels from the PhD to associate professor. Establishing a Body of Knowledge - IDUN applies state-of-the-art gender research results as well as practical experiences from the three initiatives mentioned above to establish a Body of Knowledge in gender equality in Nordic academic environment in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). This includes a complete set of concepts, terms and activities that make up the professional domain of gender equality in academia, as defined by the relevant professional associations and the research community. Institutionalization of partnerships - IDUN will strengthen the relation to national, Nordic, and international networks, such as Nordic5Tech - an established network between the five leading technology universities in the Nordic countries with a focus on gender balance. By formalizing and further developing already maintained networks, IDUN assists in international mentoring arrangements between women in scientific positions at various levels. In addition, IDUN addresses the faculty's gender balance in externally funded projects, co-founded by EC?s research and innovation programs such as Horizon 2020 (2014-2020) and Horizon Europe (2021-2027), where all funded projects must have a strategy for recruiting women. IDUN's goal is to become a Best Practice among BALANSE projects at the university ,and eventually become a national and international example for systematic and strategic measures towards diversity and gender balance in academia.

-

IDUN vil bygge videre på kunnskap og erfaring fra tre pågående prosjekter: weLead, jenteprosjektet Ada og balanseprosjektet "Likestilling nedenfra. Mot en kjønnsbalansert NTNU 2025." Erfaringer og resultater fra disse tre prosjektene gir et solid grunnlag for en nytt kjønnsbalanseprosjekt, som er basert på tre hovedelementer: En strategiprosess - Et integrert og bindende samarbeid mellom ledelsen og ansatte ved IE fakultetet med fokus på kjønnsbalanse. Et samarbeidsprosjekt - Konseptene i jenteprosjektet Ada vil bli videreutviklet i IDUN, og brukes til å oppnå økt andel kvinner blant faste akademiske ansatte og ledende stillinger. To av suksessfaktorene i Ada er fokus på rekruttering og frafallshindring. Et internasjonalt nettverksprosjekt - En formalisering og videreutvikling av allerede etablerte nettverk vil bidra til internasjonale mentorordninger mellom kvinner i vitenskapelige stillinger på ulike nivåer. I tillegg vil vi styrke IEs kjønnsbalanse i eksternt finansierte prosjekter, for eksempel i Horizon2020, der alle finansierte prosjekter må ha en strategi for rekruttering av kvinner. IDUN vil tilby mentorer, som en del av arbeidet med å stoppe frafall av kvinner på veien fra PhD til professor. På IE-fakultetet i dag er bare 13% av professorene kvinner. Noen av utfordringene man har sett i lang tid, er mangelen på rekrutteringsbase og et høyt antall frafall av kvinner lenger opp karriere stigen en kommer. Vi definerer tre problemer for å jobbe fra IDUN-prosjektet: Manglende rekrutteringsgrunnlag på alle nivåer Manglende kvinner på veien fra PhD til professor Lav andel kvinner blant våre internasjonale partnere og lav rekruttering og deltagelse av kvinner i eksternt finansierte forskningsprosjekter. BalanseHub Kvinneandelen i toppstillinger ved NTNUs IE-fakultetet har økt fra 13,8 % før oppstarten av IDUN til 14,3% i 2020. Dette er resultatet av fakultetets systematiske arbeid mot kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger, rekruttering av kvinner og økning av rekrutteringsgrunnlag på alle nivåer fra studiene til toppstillinger. IDUN.2 vil bidra til at denne trenden fortsetter og at disse eksempler blir synlige for andre prosjekter i BalanseHub, men også generelt i nasjonalt og internasjonalt forskningsmiljø og akademia. Både, NTNU og IE ønsker å høste av erfaringer i andre BALANSE-prosjekter og universiteter og trekke fra disse i utvikling av tiltak som gjør disse til en attraktiv arbeidsplass i akademia, i Norge og internasjonalt. IDUN.2 er en tilleggsaktivitet til det pågående BALANSE-tiltaksprosjektet 295920 IDUN – Fra PhD til Professor, Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse på Fakultet for Informasjonsteknologi og Elektroteknikk (IE), NTNU. Formålet ved å delta i BalanseHub er for IE-fakultetet å identifisere, videreføre og videreutvikle beste praksis og suksesstiltak fra IDUN og andre BALANSE-prosjekter for å legge et fundament for en bærekraftig bedring av kjønnsbalansen i fagstillinger på toppnivå på fakultetet. Ved IDUN.2. og deltakelsen i BalanseHub ønsker IE og IDUN-prosjektet å oppnå varige endringer i ledelses- og organisasjonskultur og å overkomme strukturelle og kulturelle utfordringer spesifikk til informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk. For å oppnå dette målet vil IDUN.2 organisere og gjennomføre ti workshops for deling av ideer og erfaringer i BalanseHub, nasjonalt og internasjonalt.

Publications from Cristin

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse