Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av beslutningsstøttesystem for forbedring av laksens vekst gitt faktiske omgivelser

Alternative title: Development of a decision support system for improving salmon growth rate

Awarded: NOK 6.1 mill.

What is the optimal way to run salmon farming? This is an extensive question, which would receive differing answers from different fish farmers. Should the fish be fed mostly early in the day? Should the fish be split into two smaller groups? Is it necessary to overfeed in order to obtain the optimal growth? Fish farmers are posed with decision in their day-to-day work that have major implications for the production, and in part the surrounding environment. Producing salmon 100% optimally is not feasible, but there is substantial documentation cases in which growth rates far exceed the standards of the industry. The aim of this project is to unravel what lies behind these instances, where above-average results are obtained, and device a decision support system based on this knowledge in order to improve the average growth rates of farmed salmon. Enabling the research is the novel biomass sensor developed by OptoScale. Together with knowledge about biology and feed from partners Biomar, and modelling from the institute of engineering cybernetics at NTNU, we will work to set hypotheses to be tested at Letsea's facilities.

Hva er den optimale måten å produsere laks på? Dette er omfattende spørsmål, som man vil få svært ulike svar på hos ulike oppdrettere. Burde man fôre mest mulig tidlig på dagen? Burde man splitte fiskegrupper? Er det nødvendig å overfôre for å sikre best mulig vekst? Oppdrettere står ovenfor valg i hverdagen som har stor implikasjon både på produksjonen, og til dels miljøet. Det er ikke mulig å produsere laks 100% optimalt, men det er dokumentert omstendigheter og driftsformer som vesentlig forbedrer veksten til laks. Fôrselskapet Biomar har gjennom forsøk enkelte ganger dokumentert vekstrater som ville forkortet en produksjonssyklus med over 100 dager (vedlegg). Så – hvilke omstendigheter og driftsformer er det som forbedrer veksten så enormt? Det enkle svaret er at det vet man ikke, og dette er motivasjonen for dette prosjektet. Det finnes i dag ikke etterprøvbar kunnskap som sier noe om hvordan man burde drive oppdrett, gitt de omgivelsesvariable man er stilt ovenfor. Dette prosjektet tar sikte på å gjøre noe med det – gjennom å kombinere bransjeledende kunnskap på biomassemåling – måling av fiskens vekst – og dyp kunnskap innen fiskebiologi og fôr, skal man etablere beslutningsstøtteverktøy som gjør det mulig for oppdrettere å gjøre informerte valg av eksempelvis fôr- mengde,- type,-regime, gitt de forutsetninger som er tilstede i form av temperatur, sykdom, vekst, med mer. Innovasjonsidèen til prosjektet er å kombinere den fremste kunnskapen om effekten av de variable oppdretter kan styre over med den fremste kompetansen på maskinssyn og biomassemåling. Prosjektet er todelt: I del 1 av prosjektet skal det etableres sammenhengene mellom vekst og de ulike inputparametrene. I del 2 av prosjektet skal dette testes i stor skala. Forventningen er å avdekke sammenhenger mellom grunnleggende produksjonsparametre: lys, vekst, årstid, med mer, og tilhørende forbedrede valg av funksjonelle fôr, endrede fôringsregimer, med mer.

Activity:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning