Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

En systemløsning for overvåking og forebygging av fuktlekkasjer i tak

Alternative title: A system solution for monitoring and preventing moisture leaks in roofs

Awarded: NOK 0.77 mill.

Today, leaks and subsequent damage are often discovered in a roof construction when it has been developed for some time and one gets leaks into the building. At this time, the materials in the loadbearing structure is often so weakened that the repair costs are extensive and not necessarily local (e.g., rot or rust attacks on loadbearing structures). This also results in shut down for the premises whether it is production premises or office premises. In the early detection of leaks and critical moisture levels, a building manager will be able to repair early and locally before a damage occurs. This will give a building owner major cost savings, and the innovation will give building owners a better risk profile for their business. The overall idea for the R&D project is to develop suitable sensor nodes and system solutions for monitoring the moisture condition in the roof in the operation phase. The objective is to detect and prevent leaks and moisture damages in roofs through early warning of incidents. This could provide major societal and private financial savings through longer lifetimes for building and building components, early warning that will limit the consequences of moisture leaks, improve the risk profile of building owners and prevent temporary shut down for businesses. It will also bring great environmental benefits to society through longer lifespan and better quality of buildings. Mester Tak AS is the project manager and responsible applicant for support for the project. Mester Tak wants to use technological innovations and sensor technology in the company's further development in the market segment monitoring, operation and maintenance of building structures. Other partners are Sensor Innovation, TINE, NTE and Forsvarsbygg. SINTEF by the departments Byggforsk and Digital are research partners in the project.

I dag oppdages ofte lekkasjer i en takkonstruksjon og påfølgende skader når den har fått utviklet seg en tid og en får lekkasjer inn i bygningen. På dette tidspunktet er ofte materialene i bærekonstruksjonen så svekket at reparasjonskostnadene er omfattende og ikke nødvendigvis lokale (f.eks råteangrep eller rustangrep på bærekonstruksjon). Dette medfører også driftstans i lokalene enten det er produksjonslokaler eller kontorlokaler. Ved tidlig avdekking av lekkasjer og kritisk fuktnivå vil en bygningsforvalter kunne utbedre tidlig og lokalt, før en skade brer om seg. Dette vil gi en bygningseier store kostnadsbesparelser, og innovasjonen vil gi byggeiere bedre risikoprofil for sin virksomhet. Den overordnede ideen for FoU-prosjektet er å utvikle egnede sensornoder og systemløsninger for overvåking og beredskap av takkonstruksjoners fukttilstand i drift. Målsetningen er å oppdage lekkasjer og fuktskader i tak gjennom tidlig varsling av hendelser. Dette vil kunne gi store samfunnsmessige og privatøkonomiske besparelser gjennom lengre levetider for bygg og bygningskomponenter, tidlig varsling som vil begrense konsekvensen av fuktskader, bedre risikoprofilen for byggeiere og hindre driftsstans for virksomheter. Det vil også gi store miljømessige fordeler for samfunnet gjennom lenger levetid og bedre kvalitet på bygningsmassen. MesterTak AS er prosjektleder og ansvarlig søker for støtte til prosjektet. Mester Tak ønsker å ta i bruk teknologiske nyvinninger og sensorteknologi i bedriftens videreutvikling i markedssegmentet overvåking, drift- og vedlikehold av bygningskonstruksjoner. Andre samarbeidspartnere er Sensor Innovation, TINE og NTE. SINTEF ved instituttene Byggforsk og Digital er forskningspartnere i prosjektet.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena