Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Innovativ avfallslogistikk og avfallshåndtering

Alternative title: Innovative Waste Logistics

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Number:

296160

Project Period:

2019 - 2022

Funding received from:

Subject Fields:

The project Innovative Waste Logistics aims at contributing to more efficient and environmentally sound logistics and sustainable collection of waste from municipalities in Norway. This has been done by developing models and tools that can serve as decision support during procurement, establishment of contracts and implementation of transport services relating to waste management. The participants in the project have been Vesar, Bærum kommune renovasjon, Renovasjon for Drammensregionen (RfD), Renovasjon i Grenland (RIG), Fredrikstad kommune, Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL), Avfall Norge, NORSUS and NIFU. Eirill Bø and Bente Flygansvær who are researchers at the Norwegian Business School BI, have been subcontractors in the project. The project period ran from June 2019 to May 2022. The project has collected data from several sources: the demography of Norwegian municipalities, type of organisation, which municipalities purchases waste logistics and performs them in-house, data regarding amount of waste and economic costs, documentation from previously performed purchasing processes from the partners and information about collection systems and separation rates. Based on the data, empirical analyses regarding correlation between demographic factors and separation rates have been performed. The results show that high collection rates are not significantly dependent on high costs, and that the waste system has a stronger correlation with sorting rates than the sociodemographic and geographical properties. A tool for calculating economic costs and environmental impacts has been developed and is now being tested in cases studies for several partners in the project. A scientific paper documenting the methodology and results from application of the tool has been written and submitted to a scientific journal. Interview with key stakeholders has been conducted to analyse the barriers for innovative and sustainable procurement of waste logistics services, and how they can be reduced. In addition, four master theses have been carried out in relation to the project: Norwegian Business School BI: Waste Management: Promoting innovation through increased dialogue in the public procurement process, A comparative case study within Norwegian Municipalities TIK, University of Oslo: Waste not going to waste: A Case Study on Ensuring Sustainability in Waste Management. University of Agder: Efficiency in waste management systems NTNU: A Life Cycle Assessment of a waste management system introducing sorting of food waste and a central sorting facility The project has communicated results at three Avfallsforsk webinars and at Waste Management Norway’s logistics seminar.

Verktøyet som er utviklet i prosjektet kan benyttes av partnerne i prosjektet, og eventuelt andre interesserte, til å beregne forventet kostnadsnivå og klimagassutslipp for ulike innsamlingsløsninger. Dette kan være aktuelt både for selskaper og etater som gjennomfører avfallsinnsamlingen i egen regi og som innspill til anbudsprosesser for de som kjøper inn avfallsinnsamlingstjenester. Et mer bevisst forhold til kostnadsdrivere og kostnadsnivå kan potensielt bidra til at det brukes mindre ressurser på anbud og på oppfølging, og bidra til riktig prissetting slik at det unngås konkurser. Analysene av tidligere anbudsprosesser og innovasjonsstudiene gjennomført i prosjektet kan bidra til at innkjøp av tjenestene gjennomføres på en ny måte, og at partnerne i fremtiden kan utvikle nye arbeidsmetoder. Prosjektet antas å ha et effekt på miljøet, da optimalisering av transport, forbedring i rutiner knyttet til evaluering av miljøkriterier under anbud og økt kunnskap om miljøeffekt av ulike alternativer kan antas å redusere utslippene knyttet til transport ved avfallsinnsamling.

Den overordnede ideen bak prosjektet er å bidra til mer effektiv logistikk og bærekraftig avfallshåndtering for avfall fra kommuner og offentlig tjenesteproduksjon. Dette skal gjøres ved å utvikle modeller og verktøy som skal fungere som beslutningsstøtte under innkjøp, kontraktsfesting og gjennomføring av transporttjenester knyttet til avfallshåndtering. Målsetningen er å utvikle og implementere renovasjonsløsninger som er riktig priset ut fra krav til servicegrad, miljø- og ressurseffektivitet, samt krav til samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk lønnsomhet. I dette ligger at renovasjonstjenester skal prises innenfor en samfunnsøkonomisk akseptabel ramme som samtidig gir akseptabel lønnsomhet for private leverandører av tjenester, og der avtalene gir grunnlag for innovasjon som kan komme både private leverandører og offentlige kunder til gode. Det har vært flere eksempler de siste årene på at kontraktene som inngås om renovasjonstjenester ikke er bærekraftige, fordi de ikke gir tilfredsstillende lønnsomhet for tjenesteleverandørene (to selskap er gått konkurs) og heller ikke gir tilstrekkelig servicegrad, kvalitet og ressurseffektivitet for kommunene.

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025