Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

BESLUTT: Beslutningsstøtte for realisering av økt omsorgskapasitet i helse og omsorgstjenestene basert på sanntidsinformasjon

Alternative title: BESLUTT: Realizing increased care capacity in health and care services based on real-time information

Awarded: NOK 7.0 mill.

The government has a vision of creating "the patient's health service" where the patient's priorities are respected, waiting times are reduced and the quality raised. However, the municipalities have lacked good enough tools to achieve this. Large resources are used to manually aggregate information and the lack of quick access to good management data makes planning in the short and long term difficult. In the project BESLUTT, we have worked on developing decision support for managers and employees at various levels in the health and care services through digital information systems that provide real-time insight into the operating situation, quality indicators and expected resource needs both within the individual organizational units and in the case where the responsibility of patient care is transferred between the organizational units. Partners in the project have been the municipalities of Lørenskog, Horten and Skien, the company DNV Imatis AS and the research partners SINTEF and the University of Oslo. With BESLUTT, new digital overviews have been established that give managers and employees at different levels better insight into current situations, and better opportunities to plan resource needs, activities and measures. We have used a structured and research-based approach which has provided increased knowledge about interaction, coordination, management and user experiences. We have gained a better common understanding of what information managers and subordinates at different levels need, what information can be made available by organizing work and interaction in new ways, and what information can be aggregated to provide management data. The project has worked closely with practice in the individual municipality. In the first period, our goal was to understand what kind of information is used in different parts of a patient's course and what information has the potential to be reused in digital information overviews. The work in the municipalities has been taken forward by initiating planning processes. In the period 2020 and 2023, our focus was on the design of service solutions and applications. Some solutions have dealt with decision support for the follow-up of Covid-19. Lørenskog municipality has developed information flow in the Imatis solutions and dashboard. A considerable effort has been put into describing work and interaction routines and creating the basis for dashboards and measurement indicators. Skien municipality has developed a system for patient transfers between hospitals and health units in the municipality for better utilization of specialist expertise, a real-time overview of patients' needs, capacity utilization and a system for overview and interaction between healthcare personnel. Horten municipality has worked with standardized service processes with a set of measures and assessments adapted to the various processes. On the basis of the project, DNV Imatis AS has developed applications included as part of the IMATIS solution which is now delivered to several municipalities. The municipalities have presented results from the project in workshops organized by the project. User-oriented communication has also been carried out to other municipalities. SINTEF and UiO have collected and analysed data and participated in meetings and workshops with the three municipalities and the supplier.

Prosjektets resultater er reduserte ventetider, økt tjenestekvalitet og økt pasientsikkerhet gjennom kommuners bruk av digitale flater som gir raskere informasjon og oversikt, og som har effektivisert samhandlingen og samordningen i og mellom enhetene innenfor den kommunale helse- og omsorgssektoren. På sikt vil dette gi kommunal helsesektor bedre beslutningstøtte og sikre at rette tjeneste blir utført av ansatte med riktig kompetanse og til rett tid. For pasienter/beboere/brukere har innovasjonen medført bedre samsvar mellom behov og hvilke tjenester som ytes. Videre vil brukerne oppleve en mer helhetlig og koordinert tjeneste som har et felles situasjonsbilde av brukerens behov og oppfølging. For kommunene har innovasjonen bidratt til mindre tidsbruk til koordinering av tjenester og bemanning, og de har fått en løsning som gir dem bedre beslutningstøtte til å planlegge og sikre bedre informasjonsdeling og samordning mellom typiske enheter som tjenestekontor, sykehjem, hjemmetjeneste mm. Samhandlingsteknologien som er utviklet blir etterspurt av flere kommuner, og med det har også kommersialiseringsgevinstene av innovasjonen kommet. DNV Imatis AS tilbyr nå flere "beste praksis" -applikasjoner på flere områder innenfor kommuners helsesektor og dette gir grunnlag for videreført utvikling av nye løsninger. Det er gjennom prosjektet utviklet integrasjon med EPJ-løsninger, velferdsteknologisk knutepunkt og ulike nasjonale tjenester bl.a. persontjenesten. Løsningen tilbys som en sky-tjeneste og med etablering i eget driftsmiljø, og leveres sammen med opplæring, implementeringsstøtte og kunnskap om endringsledelse.

Regjeringen har en visjon om å skape "Pasientens helsetjeneste" der pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. I dag mangler vi gode nok verktøy til å oppnå dette. I prosjektet BESLUTT skal vi utvikle beslutningsstøtte for ledere på ulike nivå i helse- og omsorgstjenestene gjennom digitale flater som gir sanntids innsikt i driftssituasjon, kvalitetsindikatorer og forventet ressursbehov både innad i den enkelte virksomhet (f.eks. hjemmetjeneste, sykehjem, utredningskontor) og ved overføringer mellom virksomhetene. Med BESLUTT skal vi ta utgangspunkt i informasjon som blir tilgjengeliggjort gjennom bruk av samhandlingsverktøy som kan formes etter våre behov og etablere nye digitale flater for bedre ledelse og bedre oversikt for den enkelte ansatte. For å få til dette trenger vi en strukturert og forskningsbasert tilnærming som gir økt kunnskap om samhandling, ledelse og brukeropplevelser. Innovasjonen i BESLUTT innebærer at informasjon brukt til oversikt og samhandling ikke lenger bare lagres, men blir tatt aktivt i bruk for å forstå nåsituasjon og trender og kunne forutsi fremtidige behov og gi bedre ledelse, ikke bare innad i en enhet, men i hele helse- og omsorgsorganisasjonen. Informasjonen i arbeidsflatene skal aggregeres fra informasjon som de brukernære ansatte kontinuerlig innhenter og benytter til egen oversikt over sine respektive brukere, og skal gi forenklet oversikt, rapportering og samhandling. Vi må forstå hvilken informasjon som er tilgjengelig, eller kan gjøres tilgjengelig ved å organisere arbeid og samhandling nye måter, og hvilken informasjon som kan aggregeres til å gi relevante styringsdata. Videre må vi finne ut hva som er relevante måleindikatorer for god drift. Det er nødvendig med forskning innen to hovedområder; a) informasjonsinnhenting, -deling og kommunikasjon, og b) informasjonsbruk for utøvelse av ledelse.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester