Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

FEMPROF Institusjonell utforskning og endring for et mer likestilt og mangfoldig akademia

Alternative title: FEMPROF Institutional exploration and change for a more gender equal and divese academia

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

296261

Application Type:

Project Period:

2019 - 2025

Location:

Subject Fields:

The FEMPROF project will develop new and important knowledge about gender and diversity in academia and contribute to increased equality and diversity in sectors. In FEMPROF, we explore institutional relationships to contribute to change in academia. Institutional ethnography (Smith 2005) is used as methodology. This turns the roles given to theory and empiricism in much of the social sciences upside down and insists on the importance of starting in people's experiences; in what they do. This ensures that the researchers' gaze and attention are not guided by either theoretical concepts or dominant discourses in academia, and that the research is relevant to those whose experiences we are trying to understand and create more room for maneuver. The aim of the research, however, is not to remain in the informants' experiences, but to make connections between society's micro and macro dimensions. In other words, the goal is to make visible how human experiences are shaped by dominant ways of understanding and organizing human activity, structures which are not necessarily easy to see. It is by making these structures visible that the opportunity for social change lies. The FEMPROF project is organized in six work packages: 1) A discourse-theoretical exploration of the ideal of excellence 2) What do the excellence criteria mean for the research carried out at UiA? 3) How is excellence at UiA done and how does this affect men's and women's research careers? 4) Ways in and out of academia and how do they impact research careers at UiA 5) Everyday life, academic life, and network at UiA and 6) Power, resistance, and maneuvering: about professor qualification at UiA. In this latest work package, FEMPROF will connect the associate professors / postdoctoral fellows involved in FEMPROF with a team of professors to try out, research, communicate from and possibly revise a systematic, effective, and ethically sustainable way of making professor qualifications. In FEMPROFs first two years, we have collected data and facilitated analysis and writing across work packages. This last year we have emphasized analytical work and we have several scientific and popular articles in work. We have presented our research on internal and exteranal seminars. International dissemination has been impacted by the corona situation. We have presented and discussed thematics of gender and equality and methodology in on-line international conferences. We have in the period 2020-21 had a strong focus on institutionalizing the program for professor qualification as collective work. As part of our research on qualification for professorship we now have two groups of associate professors working for qualification emphasizing the importance of collective work. So far in the project, we have had four seminars with the associate professors and the professor team. Two associate professors have applied for and been promoted to professor. Associate Professor Hege Wallevik at UiA is project manager for FEMPROF. www.femprof/uia

FEMPROF-prosjektet vil utvikle ny og viktig kunnskap om kjønn og mangfold i akademia og bidra til økt likestilling og mangfold i sektoren. I FEMPROF vil vi utforske institusjonelle relasjoner og rammer for å kunne bidra til endring i akademia. I den planlagte forskningen vil vi bruke institusjonell etnografi (Smith 2005) som metodologi. Denne snur opp-ned på de rollene som gis til teori og empiri i mye samfunnsvitenskap, og insisterer på viktigheten av å starte i folks erfaringer; i det de faktisk gjør. En slik start skal sikre at forskernes blikk og oppmerksomhet ikke styres av verken teoretiske begreper eller dominerende diskurser i akademia, samt at forskningen har relevans for de vi prøver å forstå erfaringene til og skape mer handlingsrom for. Målet med forskningen å lage koblinger mellom samfunnets mikro- og makrodimensjoner; med andre ord å synliggjøre hvordan menneskers erfaringer er formet av dominerende måter å forstå og organisere menneskelig virksomhet på – en forming som ikke umiddelbart er lett å få øye på. Det er i denne synliggjøringen at mulighetene for sosial endring ligger. Forskningen i FEMPROF er organisert i fem arbeidspakker med følgende overskrifter: 1) En diskursteoretisk utforskning av eksellensidealet 2) Hva betyr eksellenskriterier for den forskningen som utføres ved UiA? 3) Hvordan gjøres eksellens ved UiA og hvordan påvirker dette menns og kvinners forskerkarrierer? 4) Veier inn og ut av akademia og betydninger for forskerkarrierer ved UiA 5) Hverdagsliv, akademisk væren og nettverk ved UiA. I tillegg vil FEMPROF koble sammen førsteamanuensene/postdoktorene som er involvert i FEMPROF med et professorteam for å prøve ut, forske på, formidle fra og eventuelt revidere en systematisk, effektiv og etisk holdbar måte å gjøre professorkvalifisering på. Førsteamanuensis Hege Wallevik ved UiA er prosjektleder for FEMPROF. Professorteamet inkluderer professorer fra UiA, UiO og UiB.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse