Back to search

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Task Solar Neighbourhood planning - Forprosjekt

Awarded: NOK 75,621

The main goal of this pre-project was to participate in the development of a new IEA Project entitled 'Solar Neighbourhood Planning' and to plan Norwegian participation in the IEA Project. The benefits of participation in the IEA-Project are related to the following overall goals: 1. To enhance the knowledge about utilization of solar energy and daylight in the built environment 2. To document best practice from case studies and pilot Projects 3. To develop planning metthods and tools Specific goals for the pre-project has been: 1) To participate in 2 international meeting to discuss the content of the IEA-Project and how the Norwegian actors could participate 2) To contact Norwegian businesses to map their needs and interestes for participating in the IEA-projekt 3) To formulate inputto the 'concept paper' based on input from research and industry 4) To prepare a report from the work and plans for further work(main project)

Nytt IEA-prosjekt med tittelen 'Solar Neighbourhood Planning' ble etablert med norsk deltakelse.

Det søkes om forprosjekt for deltakelse i ‘Task definition phase’ for nytt IEA-prosjekt med tittelen ‘Solar Neighborhood Planning’. Prosjektet er tilknyttet International Energy Agency (IEA) Solar Heating and Cooling (SHC) Programme. Det er utarbeidet en kort beskrivelse av prosjektet på engelsk (Wall, May 2018). Her er det definert følgende aktiviteter: - Identifisere og utvikle prosjekterings- og planleggingsmetoder og konsepter for økt utnyttelse av solenergi i det bygde miljø. Dette inkluderer passiv solenergi og dagslys, aktiv solvarme, og solcelleteknologi, og sammenhengen/trade-offs mellom disse. - Analysere økonomiske forhold for økt utnyttelse av solenergi, inkludert utvikling av forretningsmodeller. - Analysere miljømessige forhold og livsløpskostnader. - Utvikle, teste, og ta i bruk planleggingsverktøy for integrasjon av solenergisystemer i det bygde miljø. - Engasjere lokale aktører, øke kunnskapen om bruk av teknologier, verktøy og metoder. - Presentere og informere om gode prosjekter og suksesshistorier fra de ulike medlemslandene. Det er skissert 4 mulige Subtasks med følgende titler: Subtask A: Solar Planning Strategies and Concepts for Neighbourhoods Subtask B: Economic Strategies and Stakeholder Engagement Subtask C: Solar Planning Tools Subtask D: Case Studies and Stories Med støtte fra Forskningsrådet, ønsker vi å gjennomføre følgende aktiviteter i løpet av 'Task defininition phase' i 2019: 1) Delta på to internasjonale møter for å diskutere utformingen av IEA-prosjektet og hva Norske aktører kan bidra med. 2) Kontakt med norske næringslivsaktører for å kartlegge deres behov og interesser knyttet opp mot et hovedprosjekt 3) Formulere innspill til 'Concept paper', basert på innspill fra norske næringslivsaktører og tidligere forskning. 4) Utarbeidelse av rapport fra arbeidet og planer for videre arbeid (hovedprosjekt). Se vedlagte prosjektbeskrivelse for ytterligere detaljer.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi