Back to search

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Klinisk Rettsodontologisk undersøkelse av barn utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep (KRu-barn).

Awarded: NOK 0.16 mill.

Every day, children and adolescents are subject to violence and / or sexual abuse. Statistics show that 21% of children in Norway have experienced physical violence during their childhood and that more than 1 in 5 women and 1 in 10 men have been victims of sexual abuse. The health consequences of childhood violence and abuse can be severe with an increased risk of mental and somatic problems, anxiety disorders, depression, eating disorders, sleep problems, learning difficulties, aggression problems and, in the worst case, suicide. The literature shows that up to 2/3 of physical injuries to the head-neck and neck region are inflicted injuries. Dental injuries, broken teeth, teeth knocked out of position, burn marks in the mouth, head and neck region are some examples of injuries that one find during medical examinations. Despite the many findings in the head and neck region and oral cavity, there has been little focus on dental health services in cases of child abuse and violence. In Norway, the public dental health service is the only health service that sees all children on a regular basis. In 2018, as many as 98.4% of all children in Norway were under the supervision of the public dental service. The public dental health service has a lot of experience and knowledge about children's dental health. It is therefore crucial that different health services that work with child abuse cooperate across sectors and service levels to a much greater extent than they do today. The main goal of the KRu-barn research project is to establish a cross-professional collaboration to ensure equal and comprehensive assistance, treatment and follow-up services for children exposed to neglect, violence and / or sexual abuse as well as ensure knowledge-based and accurate forensic assessment (diagnostics) in forensic dental examinations. With KRu-barn we will create continuity throughout the entire course, from early detection, notification to child welfare, through forensic examination (including dental surgery) as well as treatment and follow-up of children victims of violence and abuse. In KRu-barn we will: develop a national protocol for forensic dental examination; establish a national register for forensic dental examination and establish collaborative constellations across disciplines, sectors and service levels. User participation is prioritized by involving partners with interdisciplinary expertise who contribute actively in all phases of the project such as implementation, evaluation and dissemination of results.

De potensielle virkninger og samfunnseffekter vil være å skape kontinuitet i hele forløpet for de utsatte barna, fra tidlig avdekking, melding til barnevernet, via rettsmedisinsk undersøkelse til behandling og oppfølging. KRu-barn vil gi ny og viktig innsikt i saker der det foreligger mistanke om at barn og unge er utsatt for vold og overgrep. En nasjonal klinisk rettsodontologisk prosedyre vil resultere i bedre kvalitet av de rettsodontologiske erklæringene og mer presis kartlegging av avvikende funn i forhold til normal-variasjonen i tann og munnhulen. Et rettsodontologisk register vil løpende kunne lagre resultater for denne pasientgruppen. Registerdata vil kunne danne et kunnskapsgrunnlag for bedre diagnostikk og oppfølging av de utsatte barna og vil kunne også brukes til forskning. Kunnskapen vil videre kunne brukes til opplæring av den offentlige tannhelsetjenesten - med særlig fokus på tidlig avdekking og oppfølging av barn og ungdom utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Hver dag utsettes barn og unge for vold og/eller seksuelle overgrep. Statistikken viser at 21% av ungdom i Norge har opplevd fysisk vold i løpet av oppveksten og at mer enn 1 av 5 kvinner og 1 av 10 menn har blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. De helsemessige konsekvensene kan være alvorlige med økt risiko for blant annet psykiske og somatiske problemer, angstlidelser, depresjon, spiseforstyrrelser, søvnvansker, lærevansker, aggresjonsproblemer og i verste fall selvmord. Overgrep kan påvirke barnets nevrologiske, kognitive og emosjonelle utvikling og føre til sosial tilbaketrekning, rusavhengighet, frafall fra skole og arbeidsledighet. Tradisjonelt sett har det vært lite fokus på tannhelsetjenesten i det sakkyndige arbeid ved volds og overgrepssaker. Dette på tross av at traumer mot hode-halsregionen forekommer i mer enn halvparten av tilfellene og tannskader, tenner som er slått ut av stilling, alvorlig karies og dårlig munnhygiene er noen av eksemplene på skader som man finner under den rettsmedisinske undersøkelsen. For å sikre treffsikker differensialdiagnose av skader i munnhulen bør tannlegene være en del av det tverrfaglige rettsmedisinske teamet. Vi ønsker er å skape kontinuitet i hele forløpet for de utsatte barna, fra tidlig avdekking, melding til barnevernet, via rettsmedisinsk undersøkelse (inkludert odontologisk undersøkelse) samt behandling og oppfølging. Gjennom KRu-barn ønsker vi: å utvikle en nasjonal rettsodontologisk erklæring for mer treffsikker diagnostikk; å etablere et nasjonalt klinisk rettsodontologisk register for å danne et kunnskapsgrunnlag for bedre diagnostikk og oppfølging av de utsatte barna og å etablere unike samarbeidskonstellasjoner på tvers av fag, sektorer og tjenestenivå. Brukermedvirkning prioriteres ved å involvere samarbeidspartnere med tverrfaglig erfaring som bidrar aktivt i alle faser av prosjektet og som har hovedansvaret for implementering, evaluering og for formidling av resultatene i sine fagmiljøer.

Funding scheme:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering