Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multimodale lærings- og vurderingsformer i 1:1 klasserom

Alternative title: Multimodal learning and assessment in 1:1 classrooms

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Manager:

Project Number:

296279

Project Period:

2019 - 2024

Location:

The main purpose of the MulVu project is to amplify teachers' competence in formative assessment of multimodal texts. In these texts, students show their competence in subjects by sound, images, text and design. Pupils in 1:1 device schools are increasingly demonstrating their competence through production of multimodal texts. The project is important for developing new ways in which teachers can provide feedback and response regarding the students' learning consistently. By this means, the project contributes internationally and nationally with its research findings in areas of formative assessment, often referred to as assessment for learning in digital dense environments. Firstly,the researchers will attain insight into the established and sustained learning and assessment culture in Bærum municipality. In Bærum, approximately 17,000 students and nearly 3,000 teachers have a personal tablet as one of their prime tools for learning. On this background and knowledge, development of good models for assessment practice will be initiated. These models and principles are to be dispersed to other teachers in Bærum as a pilot. The final outcome for the project is to publish a platform for building knowledge and competence on multimodal assessment for teachers throughout Norway. The resource will be publicly available on a website for national resources governed by the Directorate of Education in Norway as proprietor.

Hovedformålet med MulVu-prosjektet er å øke innsikten om elevenes læringsprosesser på ungdomsskoler der alle elever arbeider på iPad. De siste årene har en betydelig del av elevene i norsk skole fått sin personlige datamaskin eller nettbrett. Dette har ført til en økt produksjon av multimodale tekster, som er satt sammen av tekst, lyd og bilde. Gjennom den forskningsbaserte kunnskapen i prosjektet skal det etableres et språk og en kultur for formativ vurdering av multimodale tekster. Basert på observasjoner og intervjuer utvikles modeller for god vurderingspraksis etter prinsipper fra design based research. Innovasjonsdelen av prosjektet er todelt. For det første utvikles det en intervensjon ved at begreper og modeller blir implementert i læreres vurdering av multimodale tekster i bærumskolen. For det andre formidles kunnskapen om hvordan lærere gir tilbakemelding med utgangspunkt i intervensjonen nasjonalt gjennom nettsiden kompetanse.udir.no. Her blir det publisert en nettressurs som kan brukes for alle lærere i norge i forbindelse med kompetanseutvikling og etterutdanning.

Activity:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren