Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenesteinnovasjon for Trygge Barn i Tannbehandling. Samskapende utvikling av en ny digital tjeneste for reduksjon av tannbehandlingsangst.

Alternative title: Service innovation for children in dental care. Co-creative development of a new digital service for decreasing dental anxiety.

Awarded: NOK 7.0 mill.

This innovation project will contribute in improving dental care for children and adolescents. The overall goal is to develop a new digital service in dentistry for children and adolescents. The target group is children and adolescents at risk of developing dental anxiety disorder, as well as those affected, their guardians, and their service providers. The aim is to provide evidence-based methods for prevention and treatment of dental anxiety, and to ensure a knowledge-based service. The use of digital tools in the treatment of dental anxiety among children and adolescents is little explored internationally, and has so far not been explored in Norway. There is need for practice-based research. The project will follow a user-centered design process where children, guardians, dental personnel, technologists, psychologists and researchers together create new solutions together. Within dental health there is little tradition for user-centered projects, and user-centered projects with children have not been carried out. Children have previously been involved in technology development processes in other disciplines, where studies show that this has important contributions to user acceptance and utility value of solutions. Research in the field of children's dental health has been requested, and this project will contribute in this aspect. In the project we have followed an iterative user-centered design process, and we have conducted co-creative activities with dental personnel, and involved children and partens in development of new concepts within the new service. This work has led to further concept development of e-consultations, animationfilms and games that noe are under testing and piloting in different stages at three dental clinics. Based on formative evaluations and the results, we will revise the concepts and develop recommendations. The project will further facilitate implementation and innovative service development. Development of the new service has a significant value creation potential for patients, the dental health service and for society at large, nationally and internationally: quality, efficiency and better user experiences for all children in the dental service - regardless of geography and socio-economic status.

Det overordnede målet for dette innovasjonsprosjektet er å utvikle en ny digital tjeneste innen tannbehandling for barn og unge. Målgruppen er barn og ungdom som er i risiko for eller som har utviklet tannbehandlingsangst, deres foresatte, og deres tjenestetilbydere. Målet med tjenesten er å tilby evidensbaserte metoder for forebygging og behandling av tannbehandlingsangst i offentlig tannhelsetjeneste, og sikre en kunnskapsbasert tannhelsetjeneste. Bruk av digitale verktøy ved behandling av barn og ungdom med tannbehandlingsangst er lite utforsket internasjonalt, og er ikke blitt utforsket i Norge. For realisering av prosjektets hovedmål og delmål er det nødvendig med praksisnær forskning, og prosjektet vil følge en brukersentrert designprosess der barn, foresatte, tannhelsepersonell, teknologer, psykologer og forskere sammen skaper nye løsninger som tjenesten skal bestå av. Pasienters erfaringer skal anerkjennes og bidra til å skape praksisrelevant kunnskap. I tannhelseforskning er det liten tradisjon for brukermedvirkning. Barn er tidligere blitt involvert i teknologiutvikligsprosesser innen andre domener, der studier viser at dette har uvurderlig bidrag ifh til brukeraksept og nytteverdi av løsning. Innen tannhelse er det ikke gjennomført brukersentrerte prosjekt med barn, og det etterlyses mer forskning på dette feltet innen barnetannhelse. Dette prosjektet vil være et særskilt bidrag. Utvikling av den nye digitale tjenesten har et betydelig verdiskapningspotensial for pasienter, tannhelsetjenesten og for samfunnet for øvrig. Innovasjonen vil føre til økt kvalitet, effektivitet og bedre brukeropplevelser i tannhelsetjenesten, for alle barn - uavhengig av geografi og sosioøkonomisk status. En barnetilpasset tjeneste vil understøtte kommunikasjon på flere nivå, og gi bedre tannhelsetjenester til barn og familier som ikke behersker norsk språk så godt. Tjenesten kan oversettes og implementeres i andre land, og har et internasjonalt verdiskapningspotensiale.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester