Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Økt fysisk Aktivitet og Sunnere Livsstil hos Innvandrerkvinner

Alternative title: Increased physical activity and healthier lifestyle in immigrant women

Awarded: NOK 7.0 mill.

The project is a collaboration between Oslo municipality, UIO and the Norwegian School of Sport Sciences. Through a research-based intervention programme, the main aim of the project is to promote health in immigrant groups by improving, further developing, and adapting a preventive health service in the municipality. The population composition in Norway is changing, with an increasing proportion of immigrants and their descendants. There are large social and geographical differences in health. Compared to the rest of the population, a lower proportion of immigrants rate their health as good. Country of origin, reason for immigration, gender, and length of residence in Norway are of great importance. People of Somali background are one of the largest immigrant groups in Norway and Somali women have far more obesity than ethnic Norwegian women, also report poorer health than Somali men and have a low understanding of health information. Competence building and training of the project group, i.a. research methods, ethics, data collection and handling were carried out. Long-term, innovative, culturally tailored, and motivating intervention was developed for women with Somali background. As part of the development of the intervention programme, we have carried out a qualitative study among 10 women from the boroughs of Gamle Oslo and Sagene. The intention was to explore barriers and promoters of physical activity and healthy eating among women. An intervention program and implementation plan for activity leaders was developed over the summer of 2020. Women with Somali background (aged 22-87), recruited from boroughs Sagene and Gamle Oslo. The intervention ran over 12 months where the intervention group was compared with a control group, followed by a 12-month weight maintenance phase (control group got intervention). 169 women from Sagene and Gamle Oslo boroughs was included in the study. All women in the intervention group and the control group have received oral (Somali) and written (Norwegian) information about what participation in the program entails. The user representatives have been an important part of the recruitment and anchoring of the project in the districts. We have four user representatives who have actively participated in the whole project cycle, including the project meetings. Furthermore, we divided the intervention group into smaller groups, an early group (in the morning) and a late group (in the afternoon). This was both to adapt when the women were available for participation and at the same time we were able to follow the corona measures. During the first 12 weeks of the intervention, the women in the intervention group participated in 24 sessions of 45 minutes of group information/discussion focusing on: healthy food, physical activity, motivation, barriers to change, sedentary behavior and strategies for weight loss for each week. The women then took part in an adapted activity for 45 minutes. Each of the women was also given a weekly individual conversation and the opportunity to contact the project manager, PhD candidate or one of the two group leaders if they needed it. The study is finished and included women (aged 22-87), recruited from boroughs Sagene and Gamle Oslo. The intervention ran over 12 months where the intervention group was compared with a control group, followed by a 12-month weight maintenance phase (control group got intervention). The intervention programme contributed that women became more physically active, lost weight, improved their diet, and ensured that they will maintain these changes in the long term. The women reported also that they had less musculoskeletal pain, better health and happy to be a part a social group that will continue to meet each other and undertake physical activities such as going tours or community cooking activities. By measuring the long-term effect of the intervention, we have carried out data collection from women in both districts at 24 months. Process and program evaluation were conducted while a cost-effectiveness analysis of the program is in progress. In collaboration with the municipality, we have created a toolkit based on experiences from the intervention project: "INCREASED PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTHIER LIFESTYLE IN IMMIGRANT WOMEN". This will be launched in collaboration with the Norwegian Health Authority soon, and the target group is boroughs in Oslo, other municipalities and NGOs. Exciting project with a good project group and reference groups, but we had substantial dropouts from participants, which is due to, among other things, the corona situation and the family and children's situation. Phase-2 of the intervention program was completed in spring 2023 while the data collection was completed in October 2023.

Et spennende og godt prosjekt med nyttige samarbeidspartnere, inkludert brukerrepresentanter, kommunen og forskere ble etablert, et samarbeid som har fungert veldig og basert på tillit og forståelse. Målet at gruppen vil eksistere videre og skal være en arena hvor erfaringer og kunnskap om sårbare grupper utveksles og formidles. Kompetansebygging og opplæring av kommuneansatte om forskningsmetoder, etikk, datainnsamling og analyse, formidling og håndtering ble gjennomført. Økt kunnskap og ferdigheter er nyttig og styrker kommunenes innovasjonskapasitet, innovasjonsevne og tilpasninger i forebyggende helsetilbud for sårbare grupper i kommunen. I tillegg har brukerrepresentantene vært en viktig del av innovasjonen og forankringen av prosjektet i bydelene. Vi har hatt fire brukerrepresentanter som har aktivt deltatt i hele prosjektet, inkludert prosjektmøtene. Intervensjonsprogrammet har bidratt til at kvinnene ble mer fysisk aktive, gikk ned i vekt, forbedret kostholdet og ble motiverte til å opprettholde disse endringene på lang sikt. Kvinnene rapporterte også at de hadde mindre muskel- og skjelettsmerter og er fornøyd med å være en del av en sosial gruppe. De vil fortsette å møte hverandre for å gjennomføre fysisk aktiviteter som for eksempel å gå tur eller matlagingsaktiviteter. Vi tror på at økt mestringskompetanse blant kvinner, som også er mødre har en positiv innvirkning på hele familiens helse, og dermed samfunnet som helhet. Metodene og instrumentene som ble utviklet i dette prosjektet har allerede blitt brukt i kommunens folkehelseprogrammer og har en stor overføringsverdi til andre bydeler, kommuner, andre Nordiske land, og overfor andre brukere. En verktøykasse som er basert på erfaringer fra intervensjonsprosjektet ble produsert. Verktøykassa kan brukes som en idébank i planlegging- og gjennomføringsprosessen av mestring- og livsstilskurs i folkehelsearbeid. Denne deler tips om hvordan man kan gå frem, ivareta brukermedvirkning, engasjere til deltakelse, hvilke hensyn som bør tas og viktigheten av å lage en tidsplan. Lærdom fra implementeringen av intervensjonen vil bli forankret i bydelenes folkehelsetiltak og vil være nyttig for andre helse- og velferdstjenester som krever brukermedvirkning. Forbedret helse- og ernæringssituasjon og empowering av kvinnene har stor potensial til å redusere risiko for livsstilssykdommer, smerte og bedre deres psykisk helse, utjevne ulikheter i helse, noe som kan redusere helsevesenets utgifter. Formidling, deling og utnyttelse av resultater fra innovasjonen ble gjennomført. De relevante målgruppene for studieresultatene inkluderer deltakende kvinner, frisklivsentralene, bydeler, kommuner, bydelsoverleger, folkehelsekoordinatorer i kommuner, innvandrerorganisasjoner, institusjoner som arbeider med innvandrerhelse, beslutningstakere og vitenskapelige miljøer. Vi har planlagt ulike aktiviteter for å kommunisere med våre ulike interessenter.

Dette er et prosjekt som vil bidra til økt samarbeid mellom tjenesteutøvere, forskere og brukere på alle nivåer. Frisklivssentralen (FLS) er en kommunal helsetjeneste med mål å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Men FLSer og andre arenaer rundt i kommunene har ofte liten erfaring med helsefremmende tilbud som når fram til personer med innvandrerbakgrunn. I denne innovasjonen planlegger vi å videreutvikle og tilpasse et forebyggende helsetilbud i kommunen gjennom et forskningsbasert intervensjonsprogram. I forskningsprammet har vi valg å inkludere Somaliske kvinner, som den største ikke-vestlige innvandrerkvinner og en av de mest marginaliserte gruppene i Norge. De har langt mer fedme enn norske kvinner, og derfor har spesielle helseutfordringer og økt risiko for diabetes og andre livsstilsrelaterte sykdommer. Dette prosjektet skal utvikle et langsiktig innovativt, kulturelt skreddersydd og motiverende intervensjon har som mål at kvinnene får økt fysisk aktivitet, redusert stillesittende, bedre kosthold og at de opprettholder disse endringene på sikt. Resultatene vil kunne påvirke utvikling av livssykdommer og opprettholde god helse, redusere ulikhet i helse samt forebygge sykefravær. Studien vil inkludere overvektige kvinner (20-67 år) rekruttert fra bydeler i Oslo med den høyeste befolkningen av somaliske opprinnelse. Prosjektet består av en 12-måneders intervensjon hvor intervensjonsgruppen sammenlignes med en kontrollgruppe, etterfulgt av en 12-måneders vektvedlikeholdsfase. Kunnskap om innovasjonsprosjektet formidles og overføres til andre bydeler og kommuner og andre brukergrupper. FoU aktivitetene leveres av et tverrfaglig team med kompetanse innen folkehelsearbeid og helseforskning og består av Oslo kommune, brukerrepresentanter, og Universitetet i Oslo (UIO). Studien er et samarbeid mellom Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Norges Idrettshøgskole og Mayo Clinic, USA.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester