Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forebygging av den neste fallskaden hos eldre over 65 år. Tjenesteforskning på et nytt pasientforløp i Oslo.

Alternative title: Effekter av sekundær-forebygging av fallskader. Evaluering av et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo skadelegevakt.

Awarded: NOK 6.1 mill.

PROJECT DESCRIPTION In Norway and Oslo in particular reported hip fracture incidence rates are among the highest in the world. The prevention of falls is therefore an important undertaking in urgent need of interdisciplinary commitment. The aim of this project is to explore the characteristics of persons who have suffered a hip fracture and whether it is possible to prevent new falls and fractures through an improved patient pathway. In the first article, that will be published in 2022, the purpose is to explore if the health care provider easily obtain information from older people which could contribute to predict future hip fracture beyond self-reported falls? Data from a population-based study in five different counties in Norway following about 10 000 men and women aged 70-19 years for 10 years were analysed. Hip fractures were identified by linkage to hospital data. The results show that more women than men reported one or more falls during the previous year, and more women than men suffered a hip fracture during the follow-up period. Self-reported poor health, low societal participation and use of psychotropics/ analgesics among the fallers had high predictive value of a future hip fracture. Conclusion: Self-assessment of health, information about activities outside home and drug-use in addition to history of falling, could identify those with the highest risk of future hip fracture. We seek to evaluate the effect of the multifactorial fall prevention program that is being implemented in most city districts in Oslo. The project started off in two buroughs; Østensjø and Nordstrand. In the master thesis of Bjørn Hagner: «A multifactorial prevention program of age-related hip fractures in the City of Oslo - An empirical analysis of program effectiveness» the purpose was to examine whether the care pathway contributed to fewer readmissions for hip fractures in the two Oslo intervention boroughs. The study found evidence that the intervention had some effect. The results contribute to the mounting consensus that multifactorial prevention programs can reduce certain risk factors associated with falls. The initial results are particularly helpful for the stakeholders involved in the project.

BAKGRUNN Fallskader hos eldre er vanlig og et folkehelseproblem som medfører store samfunnskostnader Eldres selvstendighet og livskvalitet blir truet av fallskader som også øker både sykelighet og dødelighet betydelig. Hoftebrudd er en av de mest kostnadskrevende diagnosene i Norge. Et gjennomsnittlig hoftebrudd ble i 2014 beregnet å koste ca. 540 000 NOK i løpet av det første året, og majoriteten av disse kostnadene er knyttet til kommunale tjenester som hjemmebasert omsorg, rehabilitering og sykehjemsopphold. I 2015 var det 937 eldre med hoftebrudd i Oslo. Eldre med høy fallrisiko har sammensatte lidelser og komplekse tjenestebehov. INNOVASJONEN Et nytt pasientforløp som iverksettes hos pasienter >65 år med fallskader ved Skadelegevakten. Det sendes ut fallmelding med sjekklister til fastleger og tjenestene i bydelene med hensikt å standardisere og effektivisere fallforebyggende utredning og iverksette kunnskapsbaserte tiltak med dokumentert effekt. MULIG VERDISKAPNING HVIS INNOVASJONEN HAR GOD EFFEKT En reduksjon i antall eldre som pådrar seg nye fall og bruddskader vil både kunne bedre eldres helse og livskvalitet samtidig som det vil redusere samfunnets utgifter til helse- og omsorgstjenester. Særlig vil en reduksjon i antall hoftebrudd kunne redusere de kommunale utgiftene til rehabilitering og pleie betydelig. Hvis vi oppnår tilsvarende resultater som man gjorde i California, ved å kombinere osteoporosebehandling med lokale fallforebyggende tiltak, vil Oslo kommune trolig kunne spare betydelige beløp på pleie, omsorg og rehabilitering. FORSKNING Behovet for forskning er begrunnet i at vi trenger å kunne dokumentere at innovasjonen har effekt både på reduserte fallskader, brudd og død samt ev. samfunnsøkonomiske gevinster. Kartlegging av brukererfaringer vil bidra til å målrette og forbedre tiltakene. Dette er forutsetninger for å spre denne innovasjonen til andre bydeler og kommuner i Norge, samt ut over landets grenser.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester