Back to search

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Utnyttelse av lokale marine råvarer i fôr til kylling

Alternative title: Use of local marine raw materials in broiler feed

Awarded: NOK 3.7 mill.

The project intends to develop a sustainable, local and climate-friendly feed concept for broilers resulting in beneficial effects on animal health, production profitability and product quality. For the first time, stakeholders along the entire value chain will ally, from development of feed ingredients over feed production and meat processing to retail. Nutrimar is contributing with local marine raw materials focusing on nutritional value and functional properties, sustainability and climate friendliness. Felleskjøpet is responsible to optimize and maximize the use and contribution of the chosen raw materials in broiler feed. Large scale broiler production will take place at selected producers and Norsk kylling is taking care of meat processing and distribution to the consumer marked. The selected raw materials are based on by-products from salmon aquaculture processing and marine harvested seaweeds. New suitable processing methods were tested and improved intending to produce optimal raw materials for implementation into feeds for livestock. Nutritional values and functional properties of the raw material were evaluated by feeding trials with broilers led by Felleskjøpet Fôrutvikling with promising results. One of the main goals is to replace some of the traditional and by now mainly imported protein- and mineral sources by the selected marine raw materials.

-

Prosjektets hovedmål er å utvikle et bærekraftig, klimavennlig og kortreist fôrkonsept til kylling som gir positive effekter på dyrehelse, lønnsomhet i produksjonen og produktkvalitet. Unikt for prosjektet er at alle sentrale aktører i hele verdikjeden deltar fra utvikling av fôrråvarer, fôrproduksjon, slakting og foredling av kyllingkjøttprodukter helt fram til detaljist- og forbrukerleddet. Nutrimar vil bidra med lokale marine råvarer der fokus er næringsverdi og funksjonelle egenskaper, bærekraft og klimavennlighet. Felleskjøpet bidrar med optimal utnyttelse og inngang av de aktuelle råvarene i fôr til kylling. Norsk Kylling bidrar med produksjon av kylling hos sine produsenter samt slakting, foredling og distribusjon til forbrukermarkedet. De aktuelle marine råvarene er basert på restråstoff fra slakting av laks samt dyrket tang og tare. I prosjektet vil en teste aktuelle prosesseringsmetoder samt utvikle nye behandlingsmåter for å få fram råvarer som er optimale med hensyn til anvendelse i husdyrfôr. Råvarenes næringsverdi og funksjonelle egenskaper vil bli undersøkt gjennom fôringsforsøk med kylling i regi av Felleskjøpet Fôrutvikling. En ser for seg at de aktuelle lokale marine råvarene kan erstatte en del av de tradisjonelle protein- og mineralråvarer i kyllingfôr som i dag i stor grad må importeres. Prosjektet vil på en innovativ måte vise at det er mulig å ta i bruk nye alternative råvarer med potensielle funksjonelle stoffer som er regionale og bærekraftige, og som i tillegg gir positive effekter på lønnsomhet i husdyrproduksjonen, dyrehelse og forbedret kjøttkvalitet. Utnyttelse av lokale råvarer samt råvarer basert på restråstoff, vil bidra til mindre klimapåvirkning gjennom redusert transportbehov og økt bærekraft. Prosjektet vil føre til god sirkulærøkonomi, vil generelt bidra til økt selvforsyningsgrad av proteinråvarer i husdyrproduksjonen samt bidra til å styrke det lokale næringslivet.

Funding scheme:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri