Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

NYE STEG – Samskapende innovativ praksis

Alternative title: Attachment between children, adolescents and adults living together as a foster home.

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Manager:

Project Number:

297102

Project Period:

2019 - 2024

Funding received from:

Location:

The theme for the project is stability in foster care within child welfare in Norway. The project is two-part where the first and second phase will correspond to the two-part goals described below. Problem statement: What understandings do former foster children have about conditions that promoted stability in their foster care recidencies, and how can co-creative practices contribute to professional and organizational development that promotes stability in foster care for children and adolescents? Goals: 1. Gain insight through the collection of own empirical data on what characterizes stability in foster care. 2. Explore knowledge from working with research circles as a co-creative practice. Research questions: 1. What experiences have previous foster children had that promote stability in foster care? 2. What experiences do foster parents and employees have with video guidance? 3. What experiences do foster parents and employees have through participation in Research Circles as a systematic approach to professional, service and organizational development? Tentative Publications: 1. Actor - Agency. Significance of foster children's participation in their own care practice. (Article in international journal. Peer-reviewed on level 2) 2. Digital guidance. Opportunities and limitations in the use of synchronous video guidance for foster parents and their own employees. (Book chapter in Anthology. New Norwegian Textbook) 3. Co-creating Practices. Experiences from systematic work with guidance, professional and organizational development. (Article in international journal. Peer-reviewed on level 2) In first phase of the project, data collection was carried out as telephone interviews or synchronous video interviews as a result of the ongoing Covid pandemic situation. In the second part of the project, it has been chosen to use Research Circles as a methodological approach. This is a form of study circles where the participants will immerse themselves in and work systematically with the purpose of the project. Research Circles are a form of action research where development actions and research are carried out, and which involve the company's employees and foster parents in creating new knowledge, new services and developing the company as an organization. As a result of the company's newly acquired digital expertise as a result of the use of digital tools such as Zoom and Teams, most of the second part of the project will also be carried out digitally.

Dette er et eksplorerende prosjekt med mål å utvikle kunnskap om samskapende praksiser som fremmer fag-, organisasjons- og tjenesteutvikling i bedrift. Prosjektet tar utgangspunkt i en sosialkonstruksjonistisk forståelse hvor deltakere i prosjektet er tidligere fosterbarn, fosterforeldre og ansatte innenfor barnevernsfeltet. Prosjektet sidestiller kunnskap hentet fra forskning, teori og brukererfaring. Kunnskapen til tidligere fosterbarn og fosterforeldre vil tillegges særlig vekt. 1. fase. 1 år. Kvalitative intervjuer med fosterforeldre og tidligere fosterbarn for å innhente empiri om hva som fremmer tilknytning og stabilitet i fosterhjemsplasseringer. 2. fase. 3 år. Gjennomføring av fokusgruppeintervjuer og forskningssirkler for å prøve ut samskapende praksiser som kan bidra til fag-, ogrganisasjons- og tjenesteutvikling. Publikasjon av ett bokkapittel og en artikkel. Målet med første fase er å forsøke å avdekke hvilke erfaringer fosterbarn og fosterforeldre har med tilknytningsprosesser og andre forhold som potensielt har bidratt til at fosterhjemsoppholdet har vært stabilt i den forstand at det ikke har endt i utilsiktet brudd. I andre fase vil det bli anvendt intervjuer, fokusgruppeintervjuer og forskningssirkler som metode. Deltakere vil være fosterforeldre, fosterbarn og fagpersoner med kompetanse innenfor fosterhjemsarbeid og tilknytning. Prosjektet vil bli lagt opp i samarbeid med aktuelle kunnskaps- og forskningsmiljøer i Norge. Forskningssirklene vil bli gjennomført som to faser gjennom ett år. Første fase vil omhandle tilførsel og utvikling av ny kunnskap, mens andre fase vil omhandle utprøving av denne i egen omsorgspraksis. Datainnsamling vil foregå ved at deltakerne prøver ut ny kunnskap i sitt daglige tilknytningsarbeid, og bringer erfaringer tilbake til forskningssirkelen for videre analyse i samhandling med de øvrige deltakerne.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd