Back to search

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk

Alternative title: Forskningspolitikk Magazine

Awarded: NOK 3.6 mill.

The Norwegian magazine Forskningspolitikk («Research Policy») is to contribute to a knowledge-based debate about Norwegian and Nordic research, innovation and higher education and to policy development in these areas. The main focus is on research and innovation policy. The magazine is targeting people who are involved or interested in the relevant topics. The audience includes, but is not limited to: - Policy makers and analysts in relevant ministries, agencies and directorates - Stakeholders in institutions and companies that are involved in research, innovation and higher education - Policy makers responsible for or interested in the relevant policy areas - Employees in relevant NGOs and industry organization - Civil society activists The articles are to be written in a way that makes research and analysis accessible and relevant for the target audience. The magazine is to give room for different points of view and provide critical, trustworthy and serious journalism. The print version of the magazine is published four times a year. The print version is distributed without cost to those who subscribe to it. In addition, the magazine web sited publish articles and news that are not included in the print edition. A Facebook-page, a LinkedIn page, a twitter-account and an email newsletter are used to distribute information about relevant content from Forskningspolitikk and other media channels. Forskningspolitikk also publishes its own podcast.

Forskningspolitikk har levert: 12 utgaver av Forskningspolitikk 12 elektroniske nyhetsbrev som presenterer bladet 12 PDF-versjoner 13 podcast-episoder Et stor antall poster på twitter, Facebook og LinkedIn Bladet har blitt synliggjort på seminarer og konferanser. Bladet har nådd betydelige deler av målgruppen og slik bidratt til: 1.En kunnskapsbasert debatt om forsknings- og innovasjonspolitiske saker. 2.Innsikt i aktuell forskning på forskning og innovasjon og forskning- og innovasjonspolitikk. 3.Artikler fra eksperter som arbeider i næringsliv, offentlig sektor og det frivillige samfunn. 4.Samspill mellom forskere, policy-utviklere, politikere, andre eksperter og allmennheten. 5.Videre oppbygging av et nettbasert arkiv av artikler og innlegg som kan brukes av historikere og andre med interesse for feltet.

Fagbladet Forskningspolitikk skal stimulere til en kunnskapsbasert debatt om norsk og nordisk forskning, innovasjon og høyere utdanning og bidra til politikkutviklingen på disse områdene. Hovedfokus er på forskning og innovasjon. Tidsskrifter retter seg mot mennesker som er involvert i og/eller interessert i politikkutforming på områdene forskning, innovasjon, læring og høyere utdanning. Disse omfatter, men er ikke begrenset til: • Beslutningstakere og analytikere i relevante departementer, råd og direktorater • Interessenter i institusjoner og bedrifter som driver med forskning, innovasjon og høyere utdanning. • Politikere med ansvar eller interesse for de nevnte politikkområdene • Studenter • Ansatte i relevante bransje- og interesseorganisasjoner • Aktive i relevante deler av det frivillige samfunn • Ledere og ansatte i bedrifter som er opptatt av forskning og innovasjon Bidrag fra andre skal ha en form som gjør forskning og analyse forståelig og relevant for målgruppen. Egenprodusert materiale skal baseres på uavhengig, kunnskapsbasert, etterrettelig, seriøs og kritisk journalistikk. Bladet og nettstedet skal gi rom for at ulike parter i konflikter blir hørt. Tidsskriftet skal dekke saker av relevans for de nordiske landene (Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island). Forskningspolitikk har egne medredaktører i Sverige og Danmark og et redaksjonsutvalg med medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark. Bladet skal også formidle relevant kunnskap fra den internasjonale arenaen. Bladet utgis i trykt form med fire utgaver i året på mellom 28 og 36 sider, i ett opplag på 7000. Alle trykte artikler publiseres nå også som web-artikler. I tillegg legges det ut andre nyheter og innlegg i periodene mellom de fire regulære papirutgavene. Denne praksis er tenkt videreført, med en revurdering av publiseringsløsning basert på nye erfaringer i 2021 (jf. prosjektbeskrivelse).

Funding scheme:

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Funding Sources