Back to search

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Vandreutstilling med lokal forankring: Formidling, samhandling og flerstedlig dialog om forskning på kvensk/norskfinsk kulturarv (IMMKven)

Awarded: NOK 0.50 mill.

The traveling exhibition which has been named Tuulessa-In the wind is based in the research project IMMKven. The IMMKven research deals with how Kven cultural heritage is expressed today, and the traveling exhibition presents research findings and stimulates to dialogue around the project field work. Via the exhibit, the IMMKven project seeks to bring back knowledge to Kven/Norwegian Finn communities. The exhibition has been designed in collaboration with museums and Kven / Norwegian-Finnish institutions in Troms and Finnmark. The traveling exhibition consists of two parts: A "fixed" part, where the IMMKven researchers present questions, methods and interpretations, and a "local" part where collaborating institutions use their collections to link the previous to a local understanding. The exhibition invites the public to provide feedback and input in light of the interpretations disseminated in Tuulessa. The objective is to make people curious about contemporary Kven and Norwegian-Finnish cultural heritage; it is an exhibition that invites people to meet and reflect on insights and findings from the research project, and thus contributes to public debate about the national minority Kvens / Norwegian Finns. The exhibition stimulates stakeholders, including private and public actors, to participate in dialogue and interaction related to the articulation and management of Kven / Norwegian-Finnish cultural heritage. To help us in the design of the exhibition, we have among others, collaborated with the artist Åsne Kummeneje Mellem and the craftspeople Bjørn-Tore Josefsen and Hans-Erik Olsen at Nord-Troms museum. To explore good approaches and communication techniques, we have collaborated with communicators from the places where the exhibition will be shown: Norges arktiske universitetsmuseum in Tromsø, Nord-Troms museum in Nordreisa, Alta Museum, Kvensk Institutt in Børselv og Vadsø museum -Ruija Kvenmuseum in Vadsø. The exhibition opened in Tromsø January 2022, and after that it has been available in Nord-Troms museum in Nordreisa. It is currently presented at Alta museum and will travel on to Kvensk Institutt in Børselv during the Spring 2023. It will then be at Vadsø museum-Ruija kvenmuseum in late Summer of 2023.

1. Vi har tilbakeført kunnskap og utviklet utstilling i dialog i de lokalsamfunn vi har studert 2. Vi har skapt oppmerksomhet om kvensk/norskfinsk kultur gjennom egen faglig, vitenskapelig, og populærvitenskapelige formidling, samt den formidling som har skjedd i media og på andre arenaer hvor vi har vært invitert til å delta. 3. Vi har styrket Uits samarbeid med museer når det gjelder formidling og forskning, gjennom sammen å utvikle og vise fram vandreutstillingen. Vi har samarbeidet med Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø, Nord-Troms museum i Nordreisa, Alta Museum, Kvensk Institutt i Børselv og Vadsø museum -Ruija Kvenmuseum i Vadsø. 4. Vi har styrket forskningsmiljøets kompetanse på forskning omkring kulturelle prosesser og museumsformidlingens rolle i disse gjennom arbeidet med utstillingen. Her har samarbeidet med Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø og Nord-Troms museum i Nordreisa, Alta Museum, Kvensk Institutt i Børselv og Vadsø museum -Ruija Kvenmuseum i Vadsø vært viktig, samt samarbeid med kvenske kunstnere og forfattere.

Den teoretiske forankringen for formidlingsprosjektet ligger i Clifford's anvendelse av Pratt's begrep om 'kontaktsoner' i tilknytning til museumsformidling. Intensjon har vært å bryte ned den enveis overføringen som ofte finnes i forholdet museum - minoritetskultur og snarere omskape museene tili et sted der kulturer kan møtes. Et annet utgangspunkt er Bhabhas term «the third space». Bhabhas 'tredje rom' kan oppfattes som et symbolsk sted der ulike tanker, utsagn og meninger møtes og kanskje føyes sammen til noe helt nytt; et potensielt rom for endring, og ikke minst i dette tilfellet, dialog. Bakgrunnen for dette er at det - for oss - er overraskende lite kunnskap om det kvenske selv i områder og blant aktører der en skulle tro at dette er kjent. Dessuten det er ofte store forskjeller mellom ulike lokalsamfunn når det gjelder det kvenske og dets historie. Derfor ønsker vi i samarbeid med lokale kulturinstitusjoner å lage en vandreutstilling som kan være en del av en dialog om hva som er det kvenske. Seks slike institusjoner har foreløpig signalisert sin interesse. Vandreutstillingen vil ha flere deler. En del, vandreutstillingen, der forskere presenterer sine problemstillinger, sine metoder og tolkninger, en del der de ulike institusjoner bruker sine samlinger for å knytte det foregående til en lokal forståelse og en åpning for påublikum for å komme med innspill til disse tolkningene. Prosjektmidlene vil brukes til a) koordinator, b) møter med samarbeidspartnere, c) materiell til vandreutstillingen. Målet er å starte prosessen våren 2019 og med utstillingsåpning ved Ruija Kvenmuseum 2021.

Funding scheme:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell